Hopp til innhald

BFY122 Grunnleggjande fysioterapiprinsipp

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet retter seg mot å forstå mennesket og fysioterapifaget i en helhetlig sammenheng. I dette emnet vektlegges teoretisk grunnlag for å forstå relasjonelle sider ved fysioterapi, både i selve fysioterapisituasjonen og mellom fagforståelse og- utøvelse i historisk og samfunnsmessige kontekst. Emnet danner grunnlaget for senere fysioterapeutiske emner.

Emnet inneholder element fra rammeplanens hovedemner:
4A; Helse-, behandlingsfilosofi og faghistorie
4C; Behandling, rehabilitering og habilitering

Helse- behandlingsfilosofi og faghistorie:
Introduksjon til fysioterapifagets historie.
Introduksjon av ulike fysioterapeutiske perspektiver.
Introduksjon av sentrale helse- og sykdomsbegreper.
Introduksjon til ulike læringsformer. Introduksjon til kunnskapsbasert praksis.

Behandling, rehabilitering og habilitering:
Observasjon, beskrivelse og analyse av bevegelse og funksjon.
Prinsipper for fysioterapeutisk undersøkelse.
Vurdering av sammenhengen mellom struktur/strukturendring, bevegelse/bevegelsesendring og funksjon/funksjonsendring.

Det er tilrettelagt for fellesundervisning med studenter fra andre helse- og sosialfagutdanninger i temaene etikk og kommunikasjon (Felles 1).

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten...

 • kjenner til fysioterapifagets historie, sentrale trekk ved fagutøvelsen og ulike arbeidsområder for fysioterapeuter
 • har kjennskap til ulike perspektiver på helse og sykdom
 • har kunnskap om generelle prinsipper i fysioterapeutisk undersøkelse
 • kan beskrive ICFs begrepsmodell
 • kan gjengi sentrale bestemmelser om taushetsplikt inklusive opplysningsplikt og yrkesetiske retningslinjer
 • har kunnskap om modellen og definisjonen av KBP
 • har kunnskap om trinnene i KBP

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan begrunne og gjennomføre grunnleggende fysioterapeutiske undersøkelser
 • kan observere og beskrive bevegelse og funksjon
 • kan anvende ICFs begrepsmodell i innhenting og dokumentasjon av pasientinformasjon
 • kan beskrive pasientinformasjon og funn ved deler av en fysioterapeutisk undersøkelse i en journal etter utdanningens mal
 • kan søke i oppslagsverk
 • kan søke i Helsebiblioteket etter norske og internasjonale retningslinjer

Generell kompetanse:
Studenten...

 • anvender etiske prinsipper i møte med pasienter, medstudenter og ansatte
 • deltar i kommunikasjon og samhandling i arbeidsfellesskapet
 • kjenner til noen sentrale prinsipper knyttet til kunnskapsbasert praksisutøvelse
 • kan anvende ulike typer kunnskap (brukerkunnskap, erfaringskunnskap, forskningsbasert kunnskap osv.) i skriftlige notat

Undervisnings- og læringsformer

Det legges til rette for studentaktive læringsformer og studenten har stor grad av ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det forutsettes at tema fra dette emnet integreres i arbeid i basisgrupper og seminar.

 • Teoretiske forelesninger
 • Gruppearbeid og studentaktive læringsformer
 • Praktisk ferdighetstrening med øving på medstudent og i gruppe.
 • Seminarer med muntlig fremlegg.

Praksis i dette emnet består av:

 • 3 dager følgepraksis med tilhørende arbeidskrav som gjennomføres i ulike deler av helsetjenesten.

Praksis i dette emnet tilsvarer 1 uke arbeid og 1,5 stp. Det er obligatorisk tilstedeværelse i introduksjonsforelesninger, ferdighetstreningen, praksisstudier, gruppearbeid og seminar. Det gjennomføres registrering av tilstedeværelse i obligatoriske deler av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Interaktiv test i fysioterapi, testen tar 30 til 40 min. Max 3 forsøk
 • Godkjent skriftlig notat fra praksis basert på gitt oppgave Studentene har 2 forsøk.
 • Gjennomført følgepraksis
 • Minimum 80% tilstedeværelse på obligatorisk undervisning

Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen
Tre dager, 3000 ord +/- 10 %

Vurderingsuttrykk
Graderte karakterer A-F, der A-E er bestått og F er ikke bestått

Ny eksamen
Ved karakteren F- ikke bestått, har studentene anledning til å bearbeide den innleverte besvarelse.