Hopp til innhald

BIO121 Anatomi, fysiologi og histologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om og forståelse for sammenheng mellom de forskjellige vev og organers struktur og funksjon, samt de viktigste mekanismene for regulering av biologiske funksjoner. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om human anatomi og spesielt fysiologi. Studenten skal ha kunnskap om cellers og vevs mikroskopiske utseende. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om cellers oppbygning og funksjon.

 

Innhold

 • Store organsystemers generell oppbygning og funksjon: skjelett, muskel, nerver
 • Blod, vevsvæsker og hemostase
 • Hjerte og sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Fordøyelsessystemet med mage, tarm, galle og lever
 • Nyre - og urinveissystemet
 • Kjønnsorganer og reproduksjon
 • Hormonsystemet
 • Nervesystemet
 • Immunsystemet
 • Celler og ulike vevstypers oppbygning og funksjon
 • Grunnleggende fysiologisk og medisinsk terminologi

Læringsutbytte

Ved fullført emne BIO121 Anatomi, fysiologi og histologi skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare og kunne bruke grunnleggende begreper innen anatomi, fysiologi og histologi
 • Beskrive biologiske strukturer og fysiologiske mekanismer på celle-, vev-, organ- og organismenivå innen emneområdene listet opp under Innholds-overskriften

Ferdigheter

 • Anvende medisinske/biologiske ordbøker og medisinske oppslagsverk
 • Anvende mikroskop og kunne mikroskopere celler og vev fra ulike organer
 • Anvende basiskunnskap ved bruk av medisinsk/fysiologisk terminologi

Generell kompetanse

 • Tilegne seg faglig kunnskap
 • Evne til å arbeide individuelt og i grupper/kollokvier

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og laboratorieøvelser

Utvalgte nettressurser

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske laboratorieøvelser utført individuelt, må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente øvinger er gyldige i seks påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. Ved eksamen med bruk av PC skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Mer om hjelpemidler