Hopp til innhald

BRA111 Grunnleggende strålefysikk og apparatlære

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder de grunnleggende begrepene,teoriene og prinsippene fra strålefysikken. Dannelse, registrering og måling av ulike typer stråling vektlegges. Røntgenrørets oppbygging og virkemåte omhandles også. Undervisningen foregår i første semester.

Emnet inneholder følgende fra rammeplanens delemner:

 • Grunnleggende strålefysikk: Den inverse kvadratlov,attenuasjon av elektromagnetisk stråling, atom- og kjernefysikk, egenskaper ved elektromagnetisk stråling og radioaktivitet, og vekselvirkningsprosesser. Dannelse, registrering og måling av røntgenstråling og radioaktivitet. (3 stp)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode:Grunnleggende metoder for måling av røntgenstråling. (0,5 stp)
 • Fysikk for bildediagnostisering og -behandling: Strålekvalitet og strålekvantitet. (0,5 stp)
 • Apparatlære: Oppbygging og virkemåte for røntgenrøret. Linjefokusprinsippet og anode heeleffekt. Røntgen- og CT-apparatur (1stp)

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan forklare grunnleggende begreper, teorier og prinsipper i strålefysikken
 • kan forklare dannelse, registrering og måling av stråling
 • kan forklare vekselvirkningsprosesser mellom stråling og vev
 • kan forklare strålekvalitet og strålekvantitet og faktorer som påvirker disse
 • kan forklare grunnleggende dosebegreper og prinsipper for måling av stråling
 • kan forklare oppbygging og virkemåte for røntgenrøret for konvensjonell røntgen og CT
 • kan i grove trekk beskrive anvendelse og virkemåte for apparaturen innen konvensjonell røntgen og computertomografi (CT)

Ferdigheter:
Studenten...

 • behersker bruk av apparatur til måling av stråledoser


Generell kompetanse:
Studenten...

 • anvender kunnskap i grunnleggende strålefysikk og apparatlære på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • formidler kunnskap i grunnleggende strålefysikk og apparatlære

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i radiografi ved HVL.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales forkunnskap i matematikk og fysikk på nivå med andre studieår på videregående skole.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av  forelesning, oppgavegjennomgang og ferdighetstrening/laboratorieøvelser. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i studiet. Deler av undervisningen har obligatorisk oppmøte og vil fremgå av timeplan.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Arbeidskrav 1: Individuell multippel choice test. Studenten har 3 forsøk. Krav til bestått er 70% riktige svar.
 • Arbeidskrav 2: 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning 

Godkjente arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen 
Skriftlig 3 timers eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen 
Arrangeres andre semester etter samme mal som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten minne, av typen Casio FX-82ES PLUS eller tilsvarende.

Mer om hjelpemidler