Hopp til innhald

BRA121 Biomedisin, emne 1 - mikrobiologi, anatomi, fysiologi, patologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I emnet Biomedisin, emne 1,  legges det til rette for læring i mikrobiologi, anatomi, fysiologi og patologi. Mikrobiologi er læren om mikroorganismene og danner grunnlag for å blant annet forstå smittevern og sykehusinfeksjoner. Anatomi er beskrivelse av hvordan menneskekroppen er bygget opp, kunnskap i topografisk anatomi er en forutsetning for å lokalisere anatomiske strukturer fremstilt ved ulike bildemodaliteter. Fysiologien er læren om hvordan kroppen fungerer, og kunnskap i fysiologi er viktig for utførelse av undersøkelser som CT, MR, PET og ulike intervensjonsprosedyrer. Patologi er sykdomslære. Innhold i emnet er hovedsakelig knyttet til muskel- og skjelettsystemet. 

Emnet danner grunnlaget for andre emner i studiet, samt en faglig forsvarlig yrkesutøvelse som ferdig utdannet radiograf. Biomedisin, emne 2 har undervisning om våren og bygger på emnet Biomedisin, emne 1.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan forklare hva anatomi og fysiologi er
 • kan forklare hvordan prefiks, rot/stamme og suffiks utgjør latinsk terminologi
 • kan definere bevegelser ved hjelp av akser og plan
 • kan gjøre rede for cellens oppbygning og forklare sentrale cellulære prosesser
 • kan beskrive hovedtrekk ved organsystemene og deres oppgaver
 • kan gjøre rede for menneskets anatomi og fysiologi med vekt på muskel-skjelettsystemet
 • kan beskrive de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering, virkning på kroppen og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
 • kan beskrive sykehusinfeksjoner
 • kan forklare grunnleggende mikrobiologi og dens innvirkning på yrkesutøvelse
 • kan forklare smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer
 • kan forklare patologiske tilstander knyttet til muskel-skjelettsystemet

Ferdigheter:
Studenten...

 • behersker sentral medisinsk terminologi
 • anvender latin nomenklatur på strukturer og organer
 • gjenkjenner anatomiske strukturer på kroppens overflate ved palpasjon 
 •  identifiserer anatomiske strukturer på skisser og anatomiske modeller
 • forklarer og anvender anatomikunnskap opp mot CT- og røntgenundersøkelser av over-, underekstremiteter, columna og caput, og kan identifisere strukturer i ulike plan (topografisk anatomi)
 • anvender kunnskaper om hygieniske prinsipper

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan formidle kunnskap innen emnet skriftlig og muntlig
 • kan anvende kunnskap innen emnet på praktiske og teoretiske problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i radiografi ved HVL.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med forkunnskaper i biologi, men det er ikke en forutsetning. Det er da forventet at studentene legger ned en egeninnsats for å tilegne seg basiskunnskaper innen biologi dersom de ikke har forkunnskaper innen dette

Undervisnings- og læringsformer

Radiografutdanningen vektlegger studentaktive læringsformer, og dette innebærer deltakelse i:

 • studiegruppearbeid
 • ressursforelesninger
 • selvstudium
 • praktiske øvelser
 • oppgaveløsing
 • seminar/oppgaveseminar
 • multiple-Choice tester (MC-tester)

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1: 1 times elektronisk test, MC, i mikrobiologi. Studenten har 3 forsøk. Krav til bestått er 70% riktige svar. Arbeidskrav 1 er gyldig i ett påfølgende semester. Arbeidskravet må være vurdert til bestått for at studenten kan gå opp til eksamen i BRA121

Arbeidskrav 2: 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning og seminar med oppgaveløsning i plenum. Arbeidskrav 2 er gyldig i tre påfølgende semester.

Arbeidskrav 3: Tre MC-tester i anatomi, fysiologi og patologi, der studenten må ha 2 av 3 tester bestått for å kunne gå opp til eksamen (krav til bestått er 70% riktige svar for hver enkelt test). En har tre forsøk innen ett gitt tidsrom til å bestå hver enkelt test. Arbeidskrav 3 er gyldig i ett påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig 4 timers eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) må studenten gå opp til ny eksamen med nytt oppgavesett.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler