Hopp til innhald

BRA122 Biomedisin, emne 2 - anatomi, fysiologi, patologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnene Biomedisin emne 1 og 2 skal gi kunnskap om og forståelse for mikrobiologi, anatomi, fysiologi og patologi. Disse fagene danner grunnlaget for andre emner i studiet, samt en god yrkesutøvelse som ferdig utdannet radiograf. Emnet Biomedisin emne 2 bygger på emnet Biomedisin emne 1, og det er en fordel at emne 1 er bestått før en tar emne 2.

Anatomi og fysiologi: sirkulasjons-, respirasjon-, fordøyelses-, nerve-, hormonsystemet, nyre- og urinveier, infeksjonsforsvaret, sanser og reproduksjon, hud, samt samspill mellom ulike organsystem. Patologi knyttet til organsystemene nevnt ovenfor.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan gjøre rede for menneskets anatomi og fysiologi, og samspill mellom organsystemer (se under innhold for hvilke organsystemer)
 • kan forklare patologi og sykdomsprosesser fra cellenivå til hele organismen

Ferdigheter:
Studenten...

 • behersker og anvender latinske navn og begreper innen aktuelle organsystemer
 • identifiserer anatomiske strukturer og organ på røntgenbilder i ulike plan, CT-bilder i ulike plan, modeller og skisser
 • behersker topografisk anatomi

Generell kompetanse:
Studenten...

 • formidler kunnskap innen emnet både skriftlig og muntlig
 • anvender kunnskap innen emnet på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • har innsikt i de hyppigste patologiske tilstandene
 • viser god forståelse for topografisk anatomi

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i radiografi ved HVL.

Anbefalte forkunnskaper

BRA121

Undervisnings- og læringsformer

Total arbeidsbelastning i semesteret for emnet er ca 270 timer. Radiografutdanningen vektlegger studentaktive læringsformer, og dette innebærer deltakelse i:

 • gruppearbeid
 • ressursforelesninger
 • selvstudium
 • oppgaveløsning
 • seminar/oppgaveseminar
 • Multiple Choice-tester (MC-tester)

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1: 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning. Arbeidskrav 1 er gyldig 3 påfølgende semester.

Arbeidskrav 2: en MC-test i anatomi, fysiologi og patologi der studenten må ha 70 % riktig svar for å bestå testen. Studenten har tre forsøk innen en gitt tidsramme til å bestå testen. Arbeidskrav 2 er gyldig i ett påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig 5 timers eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler