Hopp til innhald

BRA132 Grunnleggende radiografi ved konvensjonell røntgen og computertomografi (CT)

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Tema i første studieår er Radiografi som kunnskapsområde. Emnet gir en introduksjon til faget radiografi og radiografens funksjonsområder.

Emnet tar for seg metodiske prinsipper knyttet til konvensjonelle røntgen- og CT- undersøkelser av skjelettet. Strålevern og grunnleggende prinsipper i strålebiologi omhandles også. Videre; sykepleieprosedyrer innen stell og forflytning. All ferdighetstrening skjer ved Høgskolens laboratorier/SimArena. Emnet inkluderer også Fellesundervisning med studenter fra andre helse- og sosialfagutdanninger.

Emnet inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen:

 • Anatomi og fysiologi
 • Indikasjoner for røntgenundersøkelser/sykdomslære/patologi
 • Strålebiologi og strålevern; Molekylære virkningsmekanismer, akutte stråleskader og senskader, strålevernsprinsipper, strålevernslovgivning og praktisk strålevern
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Psykologiske og pedagogiske emner
 • Yrkesetikk og faglig fundament
 • Fysikk for bildediagnostisering og -behandling
 • Apparatlære
 • Radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse
 • Metodiske prinsipper og teknikker
 • Kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan forklare hva radiografers hovedarbeidsområde og funksjoner er
 • kan beskrive radiografifagets vitenskapelige ståsted
 • kan beskrive vitenskapsteoretiske hovedretninger
 • kan gjøre rede for radiografiprosessen
 • kan forklare hovedprinsipper for planlegging, utførelse og etterarbeid ved konvensjonelle røntgen- og CT-undersøkelser
 • kan gjøre rede for eksponeringparametre og hvordan disse påvirker bilderesultatet
 • kan beskrive og vurdere bildekriterier og bildekvalitet ved aktuelle skjelettundersøkelser
 • kan gjøre rede for basal terminologi innen CT som grunnlag for bildeopptak
 • forklare grunnleggende prinsipper i strålevern
 • forklare prinsipper i strålebiologi
 • kan gjøre rede for ulike kommunikasjonsformer i forhold til alder, kultur og språk
 • kan gjøre rede for teorier, begreper og metoder innen pleie og omsorg som inngår i radiografi
 • kan gjøre rede for enkelte menneskets verdier, normer og holdninger som forutsetning for at inngå i en profesjonell- og omsorgsrelasjon med pasienten
 • kan gjøre rede for menneskets grunnleggende behov samt omsorg og pleie til mennesket som har behov for støtte til oppfyllelse av grunnleggende behov
 • har kunnskap om betydningen av å reflektere over egen praksis (KBP)
 • kjenner til S-pyramiden, relevante databaser og andre elektroniske informasjonskilder
 • kan redegjøre for hvordan forskningsbasert kunnskap bidrar til radiografifaget
 • kan gjøre rede for og gjenkjenne sentrale kjernespørsmål innen profesjonen
 • kan forklare grunnleggende prinsipper i akademisk skriving

Ferdigheter:
Studenten...

 • mestrer utdanningens røntgenapparater på SimArena i tråd med gitte retningslinjer for sikkerhet
 • bruker radiografiprosessen i forbindelse med praktiske øvelser/ferdighetstrening og simulering
 • forbereder pasienter (medstudenter) til røntgenundersøkelse av skjelett ved konvensjonell røntgen og CT
 • informerer pasient, pårørende, studenter og annet helsepersonell om prosedyrer og tiltak knyttet til aktuelle røntgenundersøkelser
 • anvender grunnleggende tiltak og prosedyrer innen ergonomi (forflytning)
 • anvender grunnleggende sykepleieprosedyrer (pasient/stell/hygiene)
 • gjennomfører skjelettundersøkelser på fantom ved konvensjonell røntgen (ekstremiteter og rygg) og CT (hode og rygg)
 • anvender strålevernsprinsipper for pasient og personale
 • diskuterer relevante faktorer som påvirker stråledose og bildekvalitet
 • gjenkjenner anatomiske strukturer på røntgenbilder og identifiserer organ i ulike plan (topografisk anatomi)
 • bruker SYNGO VIA i bildebearbeiding
 • mestrer kommunikasjon i en simuleringssituasjon knyttet til gjennomføring av en røntgenundersøkelse
 • kan identifisere informasjonsbehov basert på praksisnære situasjoner
 • kan beherske formulering av relevante og presise kliniske spørsmål basert på eget informasjonsbehov
 • formulerer praksisrelevante og presise spørsmål fra relevante kjernespørsmål
 • sette opp en søkestrategi
 • søke etter og velge ut forskningslitteratur i strålebruk i relevante artikkeldatabaser
 • kan identifisere egnete informasjonskilder
 • bruker grunnleggende prinsipper i akademisk skriving

Generell kompetanse:
Studenten...

 • anvender kunnskaper i grunnleggende radiografi på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • dokumenterer, kvalitetssikrer og godkjenner eget utført arbeid på røntgenlaboratoriene
 • oppøver seg til profesjonelle holdninger i yrkesutøvelsen
 • oppøver seg til kunnskapsbasert praksis som grunnlag for refleksjon
 • skal tilegne seg kunnskaper innen relevante fagområder gjennom søk i artikkelbaser
 • gjennomfører søk etter forskningslitteratur i strålebruk i aktuelle databaser
 • kan reflektere og diskutere fagrelevante problemstillinger
 • kan anvende studiestøttesystem og studentweb

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i radiografi ved HVL.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av ressursforelesninger, refleksjonsseminar og ferdighetstrening. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium/studieoppgaver. Det er obligatorisk oppmøte på deler av undervisningen.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i studiet. All laboratorieøvelse og oppgavegjennomgang er obligatorisk. I ferdighetstrening/simulering er medstudent pasient.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse.
 • Multiple Choice i strålevern som ledd i opplæring på utdanningens laboratorier. Det gis tre forsøk.
 • Skriftlig individuelt arbeidskrav innen konvensjonell røntgen. Lengde 1500 ord ± 10%. Det gis to forsøk.

Arbeidskravene vurderes etter kriterier gitt i arbeidskravet. Arbeidskravene vil være gyldig for de to påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
6 dager individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2000 ord +/- 10%.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ny eksamen vil det bli gitt ny oppgavetekst.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler