Hopp til innhald

BSD340 Praksisstudier i hjemmesykepleien

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Sentrale tema samles i fire hovedbolker:

 • Aldring - den normale utviklingen
 • Gammel og syk - den patologiske utviklingen
 • Møtet med unge brukere i hjemmesykepleien
 • Ledelse av egen og andres virksomhet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer kommunenes hjemmesykepleietilbud
 • har kunnskap om aldring og hvordan dette virker inn på eldre menneskers livsvilkår i hjemmesykepleien
 • kjenner til normale og patologiske endringer i den gamle kroppen
 • har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i hjemmesykepleien
 • kjenner til betydningen av tilhørighet og sosiale relasjoner i et eldre menneskes liv i eget hjem
 • har kunnskap om alderspsykiatri og demens, og evner å se sammenhengen mellom opplevelse og atferd i eget hjem
 • kjenner til håp og håpets betydning i omsorg ved livets slutt når pasienten ønsker å dø hjemme
 • kjenner til det spesielle i å være ung og leve med en kronisk plage og ha et hjelpebehov fra hjemmesykepleien
 • kjenner til omsorgsteknologi og anvendelsen dette

Ferdigheter: Studenten...

 • kan gå inn i og åpner opp for den vanskelige samtalen i møtet med eksistensielle spørsmål
 • kan arbeide tverrprofesjonelt og ta initiativ til tverretatlig samarbeid
 • kan lede, organisere og dokumentere eget og andres arbeid

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan oppdage og håndtere etiske utfordringer i arbeid med eldre i den kliniske hverdag
 • kan bidra til omstilling og mestring, samt bearbeiding av sorg og tapsreaksjoner i alderdommen
 • kan oppdage og håndtere vold mot eldre i private og offentlige relasjoner
 • har innsikt i å arbeide kunnskapsbasert ved å være i stand til å arbeide reflekterende i lys av forskning, erfaring og pasientperspektivet

Krav til forkunnskaper

Bestått 2 året

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Studiegrupper
 • Kollokviegruppe
 • Praksisstudier
 • Hjemmeeksamen i gruppe i samfunnsfaglige emner
 • Selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Følgedag med lærer

Vurderingsform

Praksisstudiene vurderes kontinuerlig og med endelig vurdering i slutten av praksisperioden. Studentenes tilstedeværelse i praksis er vanligvis 7,5 timer per vakt (30 timer pr. uke). Fravær registreres på det enkelte praksissted og føres på vurderingsskjemaet.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som helt klart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Fravær ut over 10 % innebærer ikke bestått praksisstudium.

Vurderingsutrykk Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått.

Ny praksis Ikke bestått praksis innebærer at studenten må vente til neste kull med å ta praksisstudiene på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler