Hopp til innhald

BVP112 Helse og omsorg

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studenten få kunnskap og ferdigheter i å identifisere, vurdere og imøtekomme brukerens behov for pleie og omsorg. Emnet fokuserer på helseforståelse med særlig vekt på somatisk helse.

Emnet bygger på de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse studenten har ervervet seg gjennom emne 106; Medisinske fag.

Emnet inkluderer 8 ukers praksis. Gjennom praksis skal studenten møte personer med omfattende behov for bistand, og få erfaring i å utøve omsorg og pleie med respekt og innlevelse. I praksis skal studentene gjennomføre arbeidskrav tilknyttet praksisperioden.

Sentrale tema i emnet er blant annet: Pleie- og omsorgsfag, hygiene, ernæring, tannhelse, innføring i ADL, miljøarbeid, geriatri, ulike observasjonsmetoder, kunnskapsbasert praksis og førstehjelp.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kjenner til måter å systematisere eget datamateriale på
 • kjenner til kunnskapsbasert praksis og har begynnende kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområde
 • har kunnskap om ulike observasjonsmetoder og kan skille mellom kvalitative og kvantitative fremgangsmåter
 • har kunnskap om egenomsorg
 • har kunnskap om forebygging og behandling av sykdommer i alderdommen
 • har kunnskap om ernæring og tannhelses betydning for personer med omfattende behov for bistand

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan samarbeide med bruker og legger til rette for brukers egen mestring
 • kan kartlegge personens ressurser og problemområder
 • kan anvende ulike observasjonsmetoder
 • kan reflekterer over og iverksetter tiltak for å bedre og ivareta det enkelte menneskets helsetilstand
 • kan anvender kunnskap om egenomsorg
 • kan anvender pleieprosedyrer
 • kan anvende hygieniske prinsipper og metoder

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan reflektere over relevante helsefaglige og yrkesetiske problemstillinger
 • kan identifisere fysiske, psykiske, sosiale og kulturelle behov hos det enkelte mennesket
 • kan vise innsikt i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan analysere etiske problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Studierett ved Bachelor i vernepleie - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med ulike arbeidsformer som forelesninger, gruppearbeid og ferdighetstrening i SIM Arena

Praksis Pleie- og omsorgspraksis i 8 uker. Arena for praksis vil være bofellesskap, sykehjem, avlastningsbolig, bo - og omsorgssenter og hjemmesykepleie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre obligatoriske arbeidskrav i form av:

 • Obligatorisk undervisning, krav om 90% fremmøte
 • 4 timers førstehjelpskurs, krav om 100% fremmøte
 • Praktisk/teoretisk prøve, krav om 100% fremmøte.

Førstehjelpskurs må være bestått i løpet av første studieår. Praktisk/teoretisk prøve må være godkjent i samme studieår som praksis gjennomføres, og før studenten får gå ut i praksis.

Godkjent tilstedeværelse på obligatorisk undervisning er gyldig i to påfølgende semester. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten får praksisemnet vurdert.

Vurderingsform

Eksamen med to deler. Begge deler (Del 1 og Del 2) må være bestått for å få resultat i emnet.

Del 1, Praksis: Pleie- og omsorgspraksis, 8 uker. Praksis er obligatorisk og nærvær mindre enn 90% gir ikke bestått praksis. Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode, få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ ikke bestått.

Gjennomføring av ny praksisperiode: Ved ikke bestått må praksisperioden gjennomføres på nytt ved neste ordinære pleie- og omsorgspraksis.

Del 2,  Observasjons oppgave: Skriftlig individuell hjemmeoppgave i form av en observasjons oppgave. Oppgaven skal relateres til Pleie- og omsorgspraksis (Del 1). Omfang: 3000 ord +/- 10%.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått oppgave, må denne bearbeides og leveres til ny eksamen.

Ved ikke bestått oppgave etter to forsøk: Ny innlevering ved neste ordinære.