Hopp til innhald

BYG143 Infrastruktur 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet skal gi en plattform innanfor fagområda anleggsteknikk og vann- og avløpsteknikk. Basiskunnskapar og ferdigheter innan prosjektering og dimensjonering av veganlegg med omsyn til sikkerhet, framkommeligheit og omgjevnader, og forståing for det overordna transportsystemet

Innhald:

 • Anleggs- og VA-teknikk
 • Leidningsanlegg
 • Veg- og arealplanlegging
 • Vegnormalar

Læringsutbytte

Kunnskapar

 • Har ei grunnleggande forståing av anleggs- og produksjonsteknikk
 • Kjenne til planlegging og etablering av en byggeplass/anleggsområd
 • Kjenne til leidningsmateriale og utstyr på leidningsnettet
 • Kjenne til utføring av leidningsanlegg for vann og avløp
 • Ha grunnleggande kunnskapar om planlegging av ulike areal og infrastuktur
 • Ha grunnleggande kunnskapar om planlegging og etablering av en vei i landskapet
 • Kjenne til kva slags utfordringar man står overfor i planleggings- samanheng
 • Ha grunnleggande kunnskapar om fagomgrep, lovverket og planprosess
 • Ha forståing for grunnlagsmaterialet som trengs for å utarbeide arealplaner og i vegprosjektering
 • Kjenner bakgrunn for bestemmelsene i vegnormalene 017 og 018, og kunne anvende desse riktig
 • Kjenner til geometrisk utforming av veger med vekt på linjeføring, tverrprofilutforming og linjekonstruksjon
 • Har eit godt grunnlag for å delta i planlegging av anleggsarbeid, inkl valg av utstyr og bruk av metode

Ferdigheiter

 • Beherske sentral terminologi innanfor anleggs- og produksjonsteknikk og VA-teknikk, beherske sentral terminologi i vegplanlegging
 • Ha god forståing for utfordringar ved prosjektering av veg og arealplaner

Generell kompetanse

 • Ha innsikt i etablering av et godt kunnskapsnivå innanfor anleggs- og VA-teknikk
 • Ha innsikt i etablering av eit godt kunnskapsnivå innanfor forståelsen vei- og arealplanlegging
 • Kunne vurdere innhaldet i arealplaner
 • Kunne vurdere en god linjeføring

Krav til forkunnskapar

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar. Øvingsoppgåver. Prosjektarbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske øvingar utført individuelt

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 3 påfølgande semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen.

Varighet: 4 timar

Karakterskala: Bokstavkarakter A-F, der F tilsvarar ikkje bestått

Hjelpemiddel ved eksamen

Godkjend kalkulator

Meir om hjelpemiddel