Hopp til innhald

BYG144 Infrastruktur 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet omhandlar tema innan bygging og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner, vegvedlikehold og forsterkningsmetodikk av veger og gater.

Emnet omhandlar tema innan vann- og avløpsteknikk inklusiv handtering av overvann.

Målet med emne er å gi studentane basiskunnskap og ferdigheiter innan planlegging og prosjektering av vann, overvann og avløpsløysningar. De skal også få kjennskap til vannkvalitet i ulike drikkevannskjelder, kunne begrepene som beskriver vannkvalitet samt metoder for vannbehandling. I tillegg lære om forurensningsvirkning på ulike resipienter, samt behov for metoder for rensing av avløpsvann.

Emne skal gi en innføring i ledningsmaterialer og utstyr på ledningsnettet, samt hydraulikk for transport av drikkevann og avløpsvann. Det vil bli kjennskap til og bruk av sanitær- og VA-normer. Overvannshåndtering vil være et sentralt tema. Utførelse inkl. dokumentasjon av ledningsanlegg for vann og avløp vil også bli gjennomgått.

Innhold

Veiens oppbygging, Linjeføring, Veivedlikehold, Massehåndtering, Drenering, vegbyggingsmaterialer, masse- og kostnadsberegning, Ledningsmateriale, Hydrologi, hydraulikk, Prosjektering og bygging av VA-anlegg inkl overvannsløsninger, Vannkvalitet og behandling av drikkevann, vannforsyningsanlegg, avløpsrensing.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • ha teknisk forståing av vei og bane
 • ha grunnleggande kunnskap om bygging og dimensjonering av veger og gater, vegvedlikehald, underbygningsarbeid og komprimering
 • ha grunnleggande kunnskap for drenering og vegbyggingsmaterial
 • ha grunnleggande kunnskap om bygging og dimensjonering av vann- og avløpsleidningar, transport av vann-, overvann og avløpsvann, vatnkvalitet, drikkevatnshandsaming og avløpsresipientar

Ferdigheiter

 • kunne planlegge samferdsel med omsyn på sikkerheit, framkommeligheit og omgivelsar
 • kunne dimensjonere vegkonstruksjonar,
 • vegteknologi, planlegge og prosjektere leidningsnett inklusiv overvann

Generell kompetanse

 • etablere eit godt kompetansenivå innanfor vegbygging, vegvedlikehald og drenering
 • velge løysningar for vann- og avløp i samsvar med sikkerheit, funksjon og omgivelser

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

BYG143 Infrastruktur I

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar. Øvingsoppgåver. Prosjektarbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger utført individuelt må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 3 påfølgande semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Deleksamen med bokstavkarakter på grunnlag av:

 • Prosjektoppgave (40%). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.
 • 3 timers skriftlig eksamen (60%).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Godkjend kalkulator

Meir om hjelpemiddel