Hopp til innhald

CM1-MKS2 Musikk og psykologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi kandidaten forståelse av Community Music som arbeidsfelt. Feltarbeid relevant for Community Music vil stå sentralt. Kandidatens musikalske ressurser og undervisning gitt ved høgskolen danner grunnlaget for feltarbeidet. Det blir lagt vekt på kjennskap til gruppepsykologiske prosesser og læringspsykologi.

Det legges vekt å forstå betydningen av kritisk refleksjon i læringsarbeidet.

 

Viktige tema i emnet er:

 • relasjonell refleksjon og analyse (kritisk refleksjon)
 • musikk i kontekst
 • den sosialt engasjerte kunstneren
 • arrangering/komponering og songwriting
 • feltarbeid som community musiker
 • gruppepsykologi og læringspsykologi

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • kjennskap til gruppepsykologi og sentrale faktorer i gruppeprosesser
 • kjennskap til læringspsykologi og sentrale faktorer i musikalsk læring
 • kunnskap om individuell tilpassing og differensiering i relasjonell musisering
 • innsikt i ulike praksiser relevant for community music

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • analysere, motivere og legge til rette for relasjonell musisering og gruppeprosesser på ulike arenaer i praksisfeltet
 • anvende verktøy for planlegging og ledelse på en relevant måte i sitt arbeid som community musiker
 • observere og reflektere over andres profesjonsutøving
 • tilpasse og skape musikk for ulike instrumenter og målgrupper

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan vise faglig sammenheng mellom skapende og utøvende virksomhet i møte med ulike kulturer og praksisfelt
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere samfunnsmusikalsk praksis
 • kan reflektere interdisiplinært innen musikkfaget og i møte med praksis
 • mestrer digitale verktøy relatert til musikkaktiviteter 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

CM1-MKS1

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper der det er hensiktsmessig. Deler av aktivitetene i emnet er organisert som praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver, både skriftlige og muntlige, spesifiseres i semesterplan ved oppstart.
 • Obligatorisk frammøte i praktiske disipliner.  

Vurderingsform

Muntlig eksamen

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler