Hopp til innhald

CM1-MUS1 Musikerskap 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I dette innledende emnet skal det skapes et grunnlag for å kunne lede lavterskelmusikkaktiviteter med ulike grupper. Det legges vekt på å synge, akkompagnere, og på gehørtrening og musikkteori.

Utviklingen av eget musikerskap begynner med timer på fordypningsinstrument.

Kunnskap om øvingslære og øvingsmetodikk knyttet til egenøving er med på å øke bevisstheten om øvingsprosesser og utbyttet av instrumentundervisningen.

 

Emnet omfatter følgende hovedtema:

 • sang og sangmetodikk
 • akkompagnement
 • gehørtrening og musikkteori
 • fordypningsinstrument
 • øvingslære og -metodikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • hvordan akkompagnement kan tilpasses en musikalsk kontekst
 • gehør og musikkteori
 • øving og øvingsteknikker

 

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • synge ut fra klingende og noterte utgangspunkt
 • akkompagnere på en støttende måte
 • utvikle sitt musikalske gehør og relatere dette til praktisk arbeid med sang, akkompagnement og fordypningsinstrument
 • utøve og lede lavterskelmusikkaktiviteter
 • samarbeide og tilpasse seg musikalske situasjoner musikkfaglig og sosialt
 • øve selvstendig og effektivt
 • fremvise et grunnleggende teknikk og kunstnerisk nivå på fordypningsinstrumentet

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • kople praktiske og teoretiske perspektiver i en musikkaktivitet og gjennom dette forbedre den musikalske kvaliteten i aktiviteten
 • kommunisere med medstudenter og lærere med fagterminologi om musikkfaglige problemstillinger
 • bidra aktivt til å skape et godt klima for musikkaktiviteter i grupper
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye instrumenter og fagområder

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper og individuelt der det er hensiktsmessig. Det kreves at studentene kan arbeide selvstendig gjennom øving og egeninnsats utenom timene.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver - praktiske, skriftlige og muntlige, spesifiseres i semesterplan ved oppstart.
 • 80 % obligatorisk deltagelse i undervisning

Vurderingsform

Praktisk metodisk eksamen

Bestått/Ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler