Hopp til innhald

DRA302 Muntlig fortelling

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i høstsemesteret. Emnet setter fokus på ulike fortellersjangrer som: fantasifortellinger, tradisjonsfortellinger og personlige fortellinger. 4 dager praksis i muntlig fortelling på en samfunnsarena, inngår i emnet.

Praktisk arbeid med ulike fortellersjangrer står sentralt. Det settes fokus på muntlig formidling, bruk av ulike fortellerteknikker og fortelleruttrykk. I studiet inngår også egentrening,

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • Muntlig fortelling som kunstfag
 • Muntlige fortellertradisjoner
 • Muntlig fortelling som arbeidsmåte i formidling til barn og voksne
 • Stemmebruk
 • Kroppsbruk

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • Fortelle jeg-fortellinger, fantasifortellinger og tradisjonsfortellinger
 • Bruke ulike fortellerteknikker og uttrykksformer
 • Formidle på en levende måte, med bevisste bruk av kropp og stemme.

Generell kompetanse

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

 • Utvikle og fremføre muntlig fortelling for en valgt målgruppe
 • Kunne lede og inspirere ulike grupper i det å fortelle

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk arbeid, formidling, veiledning, instruksjon, egentrening, gruppearbeid, prosjektarbeid, forelesninger, praksis og oppgaveskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Oppmøte i minst 80% av undervisningen. Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen (muntlig, framføring) i gruppe. Hver student blir evaluert individuelt.

Eksamen går over en uke. Oppgaven utleveres første dag og eksamen avvikles siste dag i denne perioden. Det gis ikke veiledning i eksamensuken.

Vurderingskriterier:

 • Oppbygging og helheten i fortellingen
 • Fortellermåte
 • Bruk av virkemidler som for eksempel, pauser, rytme, fokus, tempo og intensitet
 • Studentens evne til å kommunisere med publikum
 • Studentens fortellerevne

Tid og sted opplyses på emnets sider på læringsplattformen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke scenografiske element.

Mer om hjelpemidler