Hopp til innhald

DRA305 Elevens faglige og personlige utvikling og læring

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet er en del av pedagogikk i drama og ligger i høstsemesteret andre studieår. Hovedfokuset er på kontekstuelle forhold som kan ha innvirkning på elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling.

 • Elevens læring og utvikling 1 og 2
 • Elevmangfold
 • Allmenn didaktikk
 • Tilpasset opplæring
 • Psykososialt miljø

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal

 • Ha kunnskap om barn og unges utvikling
 • Ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner
 • Ha kunnskap om ulike former for vurdering
 • Ha kunnskap om barns mediehverdag og nye oppvekstvilkår

Ferdigheter

Studenten kan

 • med utgangspunkt i pedagogisk teori og styringsdokumenter kunne legge til rette for barn og unges læring og utvikling
 • med kunnskap om elever med ulike behov og livssituasjoner kunne vurdere elevenes læringsprosesser og læringsutbytte for å kunne legge til rette for varierte, tilpassete læringsløp
 • med kunnskap om hvordan barn lærer kunne utvikle elevenes læringsstrategier
 • med utgangspunkt i teori om vurdering kunne anvende ulike former for vurdering
 • med kunnskap om media sin påvirkning av barn og unge kunne ruste elevene til aktiv og kritisk deltakelse i mediesamfunnet
 • med utgangspunkt i forskningsmetode, lære om intervju som metode.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • Med utgangspunkt i kunnskap om elevmangfold og tilpasset opplæring, kunne legge til rette for læring i det komplekse klasserommet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, workshops, gruppearbeid, individuelt arbeid, veiledning, muntlige og skriftlige oppgaver, praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Oppmøte i minst 80% av undervisningen.
 • Ett skriftlig arbeidskrav, med tilknytning til læringsutbytteformuleringene. Arbeidskravet vil være på 4000 ord, +/- 10%, APA-stil.

Arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Muntlig individuell eksamen, knyttet til alle læringsutbytteformuleringene. Varighet 30 min, inkludert et forberedt fremlegg på 10 minutt.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler