Hopp til innhald

ELE120 Trådløs teknologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Muligheten til å kommunisere trådløst har etter hvert blitt en selvfølgelighet i samfunnet vårt, og det er ofte lett å glemme at det ikke hadde vært mulig uten svært avansert teknologi. Kurset tar for seg de forskjellige standardene som finnes av trådløs kommunikasjon i dag, hvor fokuset er spesielt rettet mot forskjellige transmisjonsteknikker som brukes for å kunne benytte luften som medium for kommunikasjon.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om konstruksjon og anvendelser av ulike mobile trådløse/radiobaserte kommunikasjonssystemer.

Innhold

 • Transmisjonsteknikk av særlig betydning for mobil trådløs teknologi, trådløse nettverk, sensornettverk, radiolinje og satellittkommunikasjon. Temaer som inngår er
  • Bølgeutbredelse
  • Antenner
  • Fading
  • Aktuelle digitale modulasjonsmetoder
  • Kildekoding og kanalkoding
  • MIMO og diversitetsteknikker
  • Mobil IP og tjenester
 • Trådløse nettverk
  • WLAN. IEEE802.11 - WiFi
  • WPAN. IEEE802.15 - Bluetooth
  • Sensornettverk av ulike typer (f. eks. ZigBee)
 • Satellittkommunikasjon
 • Mobiltelefoni
 • Trådløse bredbåndstandarder (LTE, m.fl.)

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • Kjennskap til standarder for trådløs kommunikasjon
 • Kjennskap til forskjellige transmisjonsteknikker for trådløs kommunikasjon

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende og bearbeide sin kunnskap for å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse oppgaver knyttet til trådløs kommunikasjon på en systematisk måte

Generell kompetanse

 • Kandidaten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger, og evner å se disse både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter og respekt for andre fagområder og fagpersoner
 • Kandidaten kan delta aktivt i faglig relevante diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap ved blant annet selvstudie og litteratursøk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha kjennskap til generell kretsteknikk og digitalteknikk, samt et godt grunnlag i matematikk og fysikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Oppgaveregning og problemløsning alene og i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske oppgaver hvor 3 må være godkjent før man få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved færre oppmeldte enn 10 kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Pensumlitteratur, egne notater og kalkulator.

Mer om hjelpemidler