Hopp til innhald

ELE124 Videregående programmering

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler temaer innen objektorientert programmering med fokus på problemer og løsninger innenfor fagfelt automatisering og kommunikasjon.

Innhold

 • Programmering med MS Visual Studio
 • Programmering med C#, klasser, objekter, innkapsling og vekselvirkning mellom objekter, arv, virtuelle medlemmer, polymorfi
 • Unntakshåndtering
 • Bruk av databeholdere, datastrukturer
 • Algoritmer
 • Hendelsesdrevet programmering, GUI programmering
 • Arbeid med filer
 • Arbeid med programbiblioteker
 • Rekursjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studentene skal oppnå forståelse for grunnbegrepene i objektorientert programutvikling.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan designe, implementere og anvende klasser i middels komplekse programmeringsoppgaver.
 • Kandidaten kan benytte programutviklingsverktøyet MS Visual Studio med programmeringsspråket C# og de viktigste bibliotekene.
 • Kandidaten behersker grunnleggende planleggings-, implementasjons-, feilsøkingsmetodikk og bruk av relevante programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle faglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innenfor fagfeltet objektorientert programmering.
 • Kandidaten kan designe, utvikle og teste objektorienterte programmer.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ELE102 Datateknikk og mikrokontrollere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Bruk av PC. Øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

7 obligatoriske øvinger, hvorav 5 må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Skriftlig/praktisk eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved færre oppmeldte enn 10 kan eksamensform bli endret til muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

PC, kalkulator. All skriftlig / elektronisk dokumentasjon for kurset.

Mer om hjelpemidler