Hopp til innhald

FM3-MUS3-15 Musikerskap 3

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Kjennskap til komponering og arrangering og et godt utviklet gehør er viktig for utøving, skapende virksomhet og undervisning i musikk. Faglæreren i musikk må derfor ha gode kunnskaper om byggesteinene i forskjellige typer musikk, og må kunne gjengi, tilrettelegge og komponere musikk for ulike bruk og forskjellige ensembler og instrumentgrupper.

Studentene skal gjennom arbeidet i komponering og arrangering få innblikk i stiltrekk innen ulike musikksjangre, og i større grad enn tidligere i studiet opparbeide seg kunnskap om skapende virksomhet, spillestil og særtrekk ved spesifikke instrument. Som en del av emnet skal studentene også arbeide videre med musikkteknologiske verktøy.

Det blir lagt til rette for at studenten får undervisning og oppfølging på hovedinstrument med tanke på å videreutvikle ferdighetene sine fram mot en større utøvende eksamen i vårsemesteret tredje studieår. Det vil bli stilt strengere krav enn tidligere i studiet til at studenten skal finne sitt eget uttrykk på instrumentet sitt. Et større samspillsprosjekt inngår i emnet, og arbeidet med kor vil bli videreført fra studieår en og to. Samspillprosjektet skal munne ut i en konsertpresentasjon.

Viktige tema i emner er:

 • teori/gehør og arrangering/komponering
 • fordypning i hovedinstrument
 • samspill med konsertproduksjon

Læringsutbytte

 • kunnskaper:
  • har god kunnskap om musikalske virkemiddel og kan bruke denne på en skapende måte i arbeidet med komponering og arrangering
  • ha kunnskap om musikkteori som støtte i faget gehør
 • Ferdigheiter:
  • kan bruke relevant teknologisk utstyr og programvare
  • kan lese musikk og skrive ned musikalske forløp i ulike stiler med stor grad av rytmisk og melodisk kompleksitet
  • har kjennskap til enkelte sats- og stemmeføringsteknikker
 • generell kompetanse
  • kan orientere seg i relevante faglige kilder med tanke på videre arbeid med komponering og arrangering
  • kan integrere kunnskap fra ulike musikkdisipliner i arbeid med musikalske uttrykk

Krav til forkunnskaper

.

Anbefalte forkunnskaper

FM2-ENS2-15

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar, ensembleprosjekt og 1 til 1 undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

80% oppmøte i undervising og innlevering av obligatoriske oppgåver som spesifiert i semesterplan.

Vurderingsform

Godkjent/ikkje godkjent.

Del1: Praktisk-metodisk eksamen hovedinstrument, (vekting 50%)

Del 2: Individuell mappeeksamen (vekting 50%)