Hopp til innhald

FM3-MUS4-15 Musikerskap 4

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Framveksten av et mangfoldig arbeidsliv innen skole- og kultursektoren har skapt nye utfordringer for framtidige musikklærere når det gjelder kunstnerisk formidlingsevne. Faglæreren i musikk må kunne arbeide med musikk som opplevelses- og uttrykksmiddel i kunstnerisk og pedagogisk sammenheng. For å oppfylle disse kravene må læreren ha et høyt utøvernivå på hovedinstrumentet sitt og vise evne til å innrette seg og ta initiativ i samspill sammen med andre.

I emnet vil en først og fremst legge til rette for at studenten får undervisning og oppfølging på hovedinstrument med tanke på å videreutvikle evnene sine fram mot den avsluttende eksamen. Det vil bli lagt inn et større samspillprosjekt i emnet, og arbeidet med kor vil bli videreført fra studieår en og to. Det kan bli lagt inn seminar, workshops og oppgaver i emnet som fokuserer på musikkformidling og ulike sider ved arbeidet som utøvende musiker og musikklærer.

I arbeidet med hovedinstrument vil det bli lagt vekt på at studenten videreutvikler de tekniske og håndverksmessige sidene ved det å spille et instrument. I tillegg er det et krav at studenten i enda større grad enn tidligere i studiet skal finne sitt eget uttrykk og vise en personlig spillestil. Det vil bli lagt vekt på at studenten får sjansen til å fordype seg, og på denne måten opparbeide seg sjangerforståelse og stilkunnskap. Formidling vil stå sentralt i emnet, og dette vil bli behandlet som et tema i samband med presentasjoner og prosjekt. Gjennom et eller flere ensembleopplegg skal studenten få høve til å bruke hovedinstrumentet sitt i samspillsituasjoner med andre. Prosjektet skal munne ut i en konsertpresentasjon.

Læringsutbytte

- kunnskaper:

 • har innsikt i et bredt og allsidig repertoar som er relevant for den yrkesvirksomheten de forbereder seg på å møte
 • har kunnskap om øvingsmetodikk og kan anvende denne i praksis

- ferdigheter:

 • er gode utøvere på sitt instrument slik at de kan bruke dette på en skapende måte i undervisning og formidling både alene og i samspill med andre
 • kan arbeide med tekniske og kunstneriske problemstillinger slik at de blir i stand til å innstudere, framføre og formidle musikk på et høyt nivå
 • er i stand til å tolke et register av notasjoner og anvisninger fra ulike stilepoker og sjangrer, og omsette det i klingende musikk på en selvstendig måte
 • kan bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter, inkludert improvisasjon i solo og samspill
 • viser evne til å lytte, ta initiativ, tilpasse seg sine medmusikanter og fylle sitt rom i et ensemble
 • viser evne til å nå ut til publikum og skape en god konsertatmosfære
 • viser evne til å samarbeide med andre om musikalsk samspill som deltakere i en gruppe og kunne tilpasse seg disse situasjonene med tanke på faglige og sosiale aspekt
 • kan bruke stemmen på varierte måter i forbindelse med koraktiviteter av ulikt slag

- generell kompetanse:

 • kan anvende ulike arbeidsmåter i forbindelse med utøvende aktiviteter, og viser evne til å ta initiativ i ulike sammenhenger der innøving og formidling av musikk er i fokus

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil knytte seg til spilletimer, samspillprosjekter, seminar, workshops, egenøving og framføring i ulike sammenhenger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige. Omfang og type arbeidskrav vert spesifisert i semesterplan ved oppstart av emnet.

80 % obligatorisk deltaking i undervisning

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen i form av konsert.

Karakterskala A-F.