Hopp til innhald

HEL504 Fordypning i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og klinisk fagledelse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Tema i dette emnet er knyttet til helsesykepleiers faglige utfordringer og problemområder, kunnskaper og kunnskapsutvikling. Emnet representerer den avsluttende delen av studiet, og studentene skal i form av en individuell hjemmeeksamen fordype seg i et selvvalgt tema. Det legges også vekt på aktuelle tema knyttet til fagutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjeneste, herunder planlegging og evaluering av tiltak, prosjektarbeid og formidling av faglige tema.

 • Prosjektarbeid som arbeidsform
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Organisering og administrering av helsestasjons og skolehelsetjenesten
 • Rollen som premissleverandør rettet mot administrativt og politisk apparat og bruk av media
 • Skriftlig og muntlig formidling
 • Videreutvikling av ferdigheter knyttet til kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan anvende kunnskap om prosjekt som arbeidsform

Ferdigheter: Studenten...

 • kan administrere helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og utvikle tjenestene i tråd med samfunnsendringer, prioriteringer og forskning
 • kan delta aktivt i og påvirke kommunens helseplanlegging, dokumentere skriftlig og formidle kunnskap om helseforhold til beslutningstakere og andre
 • kan arbeide kunnskapsbasert
 • kan tolke og anvender forskningsresultater
 • kan gjennomføre et selvstendig arbeid gjennom systematisk tilnærming innenfor høgskolens rammer for oppgaveskriving

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan vurdere kritisk egen kompetanse og funksjon i samarbeid med andre
 • kan reflektere over, analyserer og formidler fagkunnskap

Krav til forkunnskaper

HEL501, HEL502 og HEL503 må være bestått før studenten får fremstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Det blir veksling mellom forelesninger, gruppearbeid, veiledning (individuelt og i gruppe), oppgaveseminar (fremlegg av oppgaver) og selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent:

 • Prosjektskisse
 • To av tre veiledningstimer er obligatoriske
 • Deltakelse på oppgaveseminar

 

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i to semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Eksamen Individuell hjemmeeksamen på inntil 5000 ord, eller en fag/forskningsartikkel. Eksamen leveres elektronisk.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått, leveres bearbeidet oppgave til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler