Hopp til innhald

IN2-202 Målesystem og PLS

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Generell måleteknikk, døme på ulike typar sensorar, omformarar, måleprinsipp, modellar, tolking av måleresultat, typar feil i måling, metodar, direkte eller indirekte måling, statiske og dynamiske karakteristikkar, kalibrering, kvalitetssikring av målingar, nøyaktigheitsklassar, støy og jording, instrumenteringsklassar. Generelle PLS kunnskapar.

Læringsutbytte

Studenten :

 • Kjenner til statiske og dynamiske karakteristikkar for målesystem
 • Kjenner til teknikkar for å redusere måleavvik og støypåverknad Kan rekne på pålitelegheit i målesystem
 • Kjenner til ulike måleprinsipp: Resistive, kapasitive, induktive, elektromagnetiske og termoelektriske
 • Kjenner til måleteori og -terminologi
 • Kan rekne ut nøyaktigheit av måleresultat.
 • kjenner til dei ulike omgrepa: Sikring, overvaking, styring og regulering.
 •  kjenner til norma IEC 61131-3
 • kjenner til ulike typar PLSar
 • kjenner til programmeringsspråka LD, FBD og ST.
 • kjenner til kommunikasjon mellom PLSar og mellom PLSar og HMI system
 • kjenner til omgrepet feltbuss.
 •  kjenner til industrielle protokollar

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • Velge og bruke målemetode for måling av ulike einingar.
 • Vurdere kva industriell protokoll som passer best til bestemt situasjon og bruke den
 • Beregne feil av måling.
 • Siemens PLS programmeringmiljø.
 • konstruere enkle og robuste programkomponentar programmert med Strukturert Tekst (ST).

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse i industrielle systemer og protokoller,
 • kan identifisere og løyse problemer med måling ev forskjellige einingar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på Grunnleggjande elektro 1 og 2 og Datateknikk med programmering (eller tilsvarande)

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og laboratorieøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 godkjende laboratorieøvingar.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 5t.

Hjelpemiddel ved eksamen

Kalkulator: Alle

Meir om hjelpemiddel