Hopp til innhald

M120DR313 Vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette er emne 3 i mastergraden i dramapedagogikk og anvendt teater. Det gir en innføring i problemstillinger knyttet til vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid. Deler av undervisningen foregår i felleskap med masterstudiene i Musikkpedagogikk og Barne- og ungdomslitteratur.

Læringsutbytte

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om relevante vitenskapsteoretiske begrep, problemstillinger og analysemåter, forskningstradisjoner og metoder.

Kunnskaper

Studenten

  • Har avansert kunnskap om vitenskapsteoretiske forskningstradisjoner
  • Har inngående kunnskap om ulike metoder innenfor kunstpedagogisk forskning.

Ferdigheter

Studenten

  • Kan anvende kunnskapen kritisk
  • Kan analysere og drøfte akademiske tekster
  • Kan beskrive, anvende og drøfte ulike forskningsmetoder og -tradisjoner
  • Kan formulere problemstillinger med relevans for masterstudiet i dramapedagogikk og anvendt teater

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan kommunisere skriftlig og muntlig om kunstpedagogisk forskning på et analytisk og kritisk nivå
  • Kan drøfte forskningsetiske problemstillinger
  • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
  • Kan anvende vitenskapelige begrep og bruke disse i faglige resonnementer

Som del av opplæringen kan det bli aktuelt for studentene å delta i seksjonens forskningsprosjekter.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger og seminarer 2-3 dager per uke. Det forutsettes aktiv deltaking i undervisning, selvstendige litteraturstudier og at studentene bidrar med seminar- og prosjektframlegg. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk arbeidskrav i form av: Skriftlig arbeid som inneholder analyse og refleksjon over karakteristiske trekk ved en valgt tekst. Kriterier for utforming, innlevering og vurdering blir gjort kjent på Canvas.

Det skriftlige arbeidet vurderes som godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være gjennomført til fastsatt tid og godkjent før eksamen avlegges. Godkjent arbeidskrav er gyldig i de to påfølgende semestrene etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 dager med oppgaver knyttet til emnet. Omfang: ca. 3000 ord.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke-bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler