Hopp til innhald

MAFYS501 Intensivfysioterapi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og videre kvalifisering innen fysioterapi relatert til pasienter på intensivavdelinger. I emnet drøftes og undervises det i fysioterapeutiske, medisinske og fysiologiske aspekter relatert til praksisnære problemstillinger. Undervisningen foregår i løpet av tredje semester.

 • Sykdomslære
 • Intensivfysioterapi
 • Fysiologiske responser
 • medisinsk teknisk utstyr
 • Billeddiagnostikk
 • Laboratorieanalyser
 • Smerte
 • Palliativ fysioterapi
 • Tverrfaglig samarbeid

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om de vanligste fysioterapeutiske undersøkelsesmetoder, funksjonstester og behandling til pasienter innlagt ved intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om forhold rundt smerte og funksjon hos pasienter som trenger intensivbehandling.
 • har inngående kunnskap om fysiologiske responser på fysioterapi hos pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om medisinsk behandling og bruk av medisinsk teknisk utstyr for pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om laboratorieanalyser relatert til fysioterapi for pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om fysioterapi til pasienter som trenger lindrende/palliativ behandling

Ferdigheter: Studenten...

 • kan gjennomføre undersøkelse og vurdering av pasienter på intensivavdeling i forhold til smerte, funksjon, aktivitet og deltakelse ut fra et kunnskapsbasert fysioterapifaglig perspektiv
 • kan anvende relevante fysioterapeutiske tilnærminger - og teknikker, herunder intensitet og dosering
 • kan anvende sentralt medisinsk teknisk utstyr på en forsvarlig måte
 • kan gjennomføre fysioterapi til pasienter som trenger lindrende/ palliativ behandling

Generell kompetanse: Studenten...

 • har innsikt i fortolkning av billeddiagnostiske beskrivelser og sette de i sammenheng med kliniske funn
 • kan anvende selvstendige kliniske resonneringer for å ta reflekterte beslutninger om fysioterapitiltak i forhold til individuell intensivfysioterapi
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning
 • har innsikt i kunnskapsgrunnlaget for implementering av tiltak i intensiv fysioterapi praksis
 • kan gjennomføre fagutvikling og delta i forskning innen intensiv fysioterapi

Krav til forkunnskaper

Studierett på master i klinisk fysioterapi ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, praktisk trening ved HVL og 5 uker veiledet praksis. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Refleksjonsnotat fra praksis 700 - 1000 ord
 • Innlevering av loggskjema på Canvas
 • Godkjent praksisstudier fra spesialisttjenesten, totalt 5 uker

Godkjente arbeidskrav er gyldige i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen Eksamen i form av muntlig presentasjon.  Studenten får oppgaver 2 uker i forkant av eksamen. Med utgangspunkt i kasus beskrevet i refleksjonsnotat fra praksis skal studenten besvare spørsmålene gjennom en presentasjon som skal fremføres for sensor og medstudenter. Presentasjonen skal ta maksimalt 10 min (ca 8 PowerPoint slides), deretter beregnes 15 minutter til spørsmål og diskusjon. Sensor kan stille spørsmål fra hele pensum i forbindelse med utspørring og diskusjon

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått(karakter F) gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Presentasjon med nødvendige notater for å fremføre presentasjonen

Mer om hjelpemidler