Hopp til innhald

MAS102 Marin Særkurs

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal ha forståelse for de laster som virker på konstruksjoner som er plassert i havet, og hvorledes lastvirkninger, dvs. forskyvninger, bevegelser og interne krefter, kan beregnes.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS102 Marin Særkurs har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Beskrivelse av offshorekonstruksjoner/ konstruksjonselementer. Relevante OD- og DNV-regelverk.
  • Beskrivelse av fartøykonstruksjoner/ konstruksjonselementer. Relevante SD og DNV-regelverk.
  • Beskrive prinsippene for forankringsanalyse av marine konstruksjoner
  • Kjenne til grunnleggende foilteori og praktisk anvendelse av denne
  • Kjenne til prinsippene for rulledempning av skip

Ferdigheter

  • Kan utføre styrkeberegninger for skip og offshorekonstruksjoner jfr. relevante regelverk.
  • Kan utføre forankringsanalyser for marine konstruksjoner

Generell kompetanse

  • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og i en tverrfaglig sammenheng.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske matematikkemner, Introduksjon til Marinteknikk MAS124

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid, prosjektoppgave

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk prosjektoppgave - må  være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 2 påfølgende semestre

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Utdrag av SD, OD- og DNV-regelverk

Fagets formelsamling og tekniske tabeller.

Alle kalkulatorer tillatt

Mer om hjelpemidler