Hopp til innhald

MGUKR401 KRLE 2, emne 2 - Valgfri religion, filosofi og læreplanarbeid

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

KRLE 2 (30 sp) er delt inn i to emner, som hver utgjør 15 sp. I KRLE 2 emne 2 utgjør FoU-oppgaven 7,5 studiepoeng. Til sammen omfatter de to emnene fordypning i de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi.

I KRLE 2 emne 2 legges det vekt på grundig kunnskap om tekster i tilknytning til en valgfri religion eller et valgfritt livssyn. Kunnskap og refleksjon om sentrale filosofer fra nyere tid og religionsundervisning i et komparativt perspektiv står sentralt i emnet. Studenten skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til lokalt læreplanarbeid. Gjennom FoU-oppgaven skal en med selvstendig arbeid og kritisk refleksjon tilegne seg forskningsbasert kunnskap om barn og ungdom knyttet til religion, livssyn, filosofi, etikk og samfunn.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • grundig kunnskap om et utvalg av tekster og aktuelle perspektiv knyttet til en valgfri religion eller et valgfritt sekulært livssyn 
 • kunnskap om betydningsfulle filosofer fra eldre tid
 • kunnskap om religions- og filosofiundervisning i et utvalg av andre land i et komparativt perspektiv 
 • FoU-oppgaven: forskningsbasert kunnskap om barn og ungdom knyttet til religion, livssyn, filosofi, etikk og samfunn. 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • gjøre rede for tekster og kildekritikk og aktuelle perspektiv  knyttet til en valgfri religion eller et valgfritt sekulært livssyn
 • drøfte lokale læreplaner og lage skisse til disse 
 • FoU-oppgaven: kritisk analysere relevant forskning om barn og ungdom knyttet til religion, livssyn, filosofi, etikk og samfunn FoU-oppgaven: anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen FoU- oppgave

Generell kompetanse 

Kandidaten

 • har grundig kunnskap om utvalgte religioner, livssyn og ideologier og kompetanse til å anvende denne kunnskapen i faget og skolen generelt
 • har grundig kunnskap om forskning om barn og unge knyttet til religion, livssyn og etikk
 • kan bruke sin kunnskap og kompetanse til kontinuerlig å utvikle KRLE-faget på best mulig måte for den enkelte elev 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KRL1

Undervisnings- og læringsformer

Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten skal arbeide selvstendig med en forskningsbasert oppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

I gruppe skal studenten utvikle en lokal læreplan for KRLE-faget. Det skal legges vekt på estetiske arbeidsformer og digitale verktøy samt vurdering i KRLE-faget. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart.

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen.

Arbeidskravene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Deleksamen, med en FoU-oppgave og en muntlig eksamen knyttet til KRLE-pensum.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

FoU-oppgaven utgjør 50% av endelig karakter og muntlig eksamen utgjør 50% av endelig karakter.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

FoU-oppgave

Innleveringstidspunkt blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Ved ikke bestått, kan FoU-oppgaven leveres på nytt i redigert form påfølgende semester.

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Tid og sted for eksamen blir oppgitt på Canvas.

Hjelpemidler ved eksamen

 • FoU-oppgaven: Alle.
 • Muntlig eksamen: Ingen.

Mer om hjelpemidler