Hopp til innhald

MGUMH201 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Mat og helse 1 emne 2 er et bacheloremne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet har vekt på læringsarbeid i grunnskolen. 

Emnet omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget mat og helse på trinn 5-10 i grunnskolen. Emnet har fokus på didaktiske læringsmodeller og læringsressurser i faget, og vektlegger praktisk matlaging i et bærekraftig perspektiv.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller 
 • har kunnskap om tilgjengelige læremidler i faget mat og helse 
 • har kunnskap om vurdering i mat og helse
 • har grunnleggende kunnskap om hva som kan fremme matdannelse
 • har kunnskap om etisk og bærekraftig matproduksjon og forbruk
 • har kunnskap om merking av matvarer
 • har kunnskap om matens innhold av næringsstoffer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier som tar hensyn til elevers forutsetninger og fremmer progresjon i faget
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring med fokus på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring, og grunngi faglige og didaktiske valg
 • kan vurdere praktisk kjøkkenarbeid med overføringsverdi til grunnskolen
 • kan lage mat ute i naturen og bruke naturen som ressurs
 • kan vurdere og kritisk bruke undervisningsmateriell og digitale læringsressurser i opplæringen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i mat og helse og ha innsikt i profesjonsetiske problemstillinger
 • kan bruke opplæringen i mat og helse som en inkluderende lærings- og danningsarena 
 • kan utnytte råvarer og redusere matsvinn

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Materialkostnader (kr 500) og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1:   Studentene skal individuelt skrive logger fra praktisk kjøkkenleksjon. Loggene skal vise overføringsverdi til undervisning i grunnskolen. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra kompetansemål i LK06, og det skal komme klart fram hvordan opplæringen fagdidaktisk bør organiseres. 
 • Arbeidskrav 2:  Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og vurdere en praktisk leksjon som har overføringsverdi til grunnskolen. Den praktiske leksjonen skal gjennomføres for medstudenter på undervisningskjøkkenet. Undervisningsopplegget skal være forankret i 1-2 kompetansemål fra LK06.
 • Arbeidskrav 3: Profesjonsfaglig digital kompetanse: Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på profesjonsdag.

Det vil foreligge retningslinjer for arbeidet ved semesterstart.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Praktisk matlagingseksamen som har fagdidaktisk overføringsverdi til undervisning i grunnskolen med påfølgende individuell muntlig eksaminasjon om fagdidaktiske spørsmålsstillinger. Studenten har 24 timer til forberedelse til den praktiske oppgaven.

Praktisk del teller 60% og den muntlige delen teller 40% av samlet resultat.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt til den praktiske delen av eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt til muntlig del av eksamen.

Mer om hjelpemidler