Hopp til innhald

MS1-304 Forskingsmetode

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet gir ei innføring i dei ulike fasane i forskingsprosessen, og studentane skal få inngåande kunnskap som gjer dei i stand til å planleggje og gjennomføre eit forskingsprosjekt. Vesentleg her er kunnskap om ulike forskingsmetodar, og korleis ein kan planlegge, samle og analysere data innafor kvantitative og kvalitative studiar. Innafor kvantitative metodar vert strukturerte spørjeundersøkingar med grunnleggande innføring i statistisk analyse og bruk av statistisk programvare vektlagt. Innafor kvalitative metodar vert det lagt vekt på kvalitative datainnsamlingsmetodar som individuelt intervju, fokusgruppeintervju og observasjon, samt ulike metodar for analyse. Forskingsetikk og rolla som forskar er eit gjennomgåande tema. Emnet skal leggje grunnlaget for arbeidet med masteroppgåva.

Læringsutbytte

Etter avslutta emne har/kan studenten

  • inngåande kunnskap om dei ulike fasane i forskingsprosessar og ulike metodiske framgangsmåtar
  • analysere og halde seg kritisk til metodologiske spørsmål og metodeval
  • inngåande kunnskap om kvantitativ og kvalitativ forskingsmetode, databehandling og analyse
  • planlegge, analysere og evaluere kvalitativt og kvantitativt forskingsarbeid
  • kritisk reflektere over forskingsetiske problemstillingar

Krav til forkunnskapar

Det er ein fordel at studenten har gjennomført dei føregåande obligatoriske fellesemna før dei byrjar på emnet.

Tilrådde forkunnskapar

Det er ein fordel at studenten har gjennomført dei føregåande obligatoriske fellesemna før dei byrjar på emnet

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, skriftlege oppgåver, praktiske øvingar, sjølvstudium. Seminar med framlegg.

Obligatorisk læringsaktivitet

Individuell skriftleg oppgåve.

Vurderingsform

Individuell munnleg eksamen. Gradert karakter A - F

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel