Hopp til innhald

PHD901 Danning og didaktiske praksiser

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet utgjør ph.d.- studiets felles sammenbindende del. Det skal gi innsikt i og ny kunnskap om danningsbegrepets mangfoldige historie i spennet mellom disiplinering og frigjøring. Målet er å styrke studentens evne til å forstå hvordan danningsteoretiske problemstillinger blir brukt, styrer og utvikles i didaktiske praksiser. Studiet skal utvikle kritiske og sjølvstendige perspektiv på hvordan danningstenking viser seg i profesjonsfeltet. Dette skal skje gjennom å utvikle studentens ferdighet i å lese og tolke både klassiske og nye tekster som har formet og former læringsfeltet. I tillegg skal studentene utforske hvordan danning skjer gjennom nye medier, kunstfaglige former, og et bredt praksisregister.

Emnet presenterer og diskuterer det historisk framvoksne teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlag for barnehage, skole og kultursektor. Det brukes klassiske og nyere tekster som drøfter danningsbegrepets mangfoldige historie og spennet mellom disiplinering og frigjøring. Drøftingen av allmenne didaktiske teorier diskuterer hva de kan og skal kunne yte og hvordan ulike forståelser av danning rammer inn disse. Det legges vekt på undersøkelser av didaktiske teorier og hvordan disse beskriver hva didaktisk praksis er og hva den skal gjøre. Relevant didaktisk praksis undersøkes som empirisk fenomen og dens betydning for individets danning. Det drøftes hvordan ulike pedagogiske aktører samhandler samt hvordan disse utvikler, kommuniserer og bruker ulik kunnskap. Forholdet mellom forskingsfeltet og utdanningsfeltets kompleksitet tematiseres.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • er i kunnskapsfronten innenfor aktuell og relevant internasjonal og nordisk danningsteori og danning gjennom didaktiske praksiser
 • har dyptgående forståelse av forskjellige danningsteorier og tilhørende didaktikk innenfor eget fag
 • har kunnskap om etablerte problemstillinger, forståelses- og analysemåter innenfor forskningslitteraturen knyttet til emnet danning og didaktiske praksiser
 • har omfattende innsikt om faktorer som påvirker og former didaktiske praksiser

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere nyere internasjonal og nordisk forskningslitteratur knyttet til emnet danning og didaktiske praksiser
 • kan utvikle nye fortolkninger, forskningsspørsmål og teori om danning på høyt internasjonalt nivå
 • kan utvikle adekvate forskningsdesign for å forske på didaktisk praksis
 • kan ta stilling til og utfordre etablerte problemstillinger, forståelses- og analysemåter innenfor emnet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere konstruktive konsekvenser av (og for) danningsteori i samfunnsperspektiv, på institusjonsnivå og på praksisnivå
 • kan diskutere fag- og praksisfeltets grunnlagsspørsmål
 • kan identifisere og utføre forskning i tråd med fag- og praksisfeltets regler og etikk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga i emnet går over ett semester, normalt i første semester. Det blir gitt organisert undervisning i form av forelesinger, seminar og veiledning. Undervisningen legger vekt på å forstå og drøfte forbindelser mellom danningstekster og didaktiske praksiser. Studentene blir organisert i mindre grupper med tanke på forberedelse til diskusjon og respons på et skriftlig arbeid.

I løpet av emnet skal studentene utvikle en komparativ artikkel som presenterer to danningstekster og orientere seg i relevant forskningslitteratur og sekundærlitteratur omkring tekstene som så senere skal vurderes. Artikkelen skal vise at studenten kan drøfte relevansen tekstene har for problemstillinger erfart eller observert gjennom didaktiske praksiser.

Veiledning blir knyttet først og fremst til utforming av artikkelen. Det blir forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Individuell muntlig presentasjon av skisse til komparativ artikkel eller artikkel som tar for seg danningstematikk knyttet til eget prosjekt som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Presentasjonen skal ha et omfang på ca. 20 minutter og være knyttet til et organisert gruppeseminar.

Vurderingsform

Studentene skal skrive en komparativ vitenskapelig artikkel som tar opp forhold mellom danning og didaktikk eller en vitenskapelig artikkel som tar opp danningsperspektiv relatert til eget phd prosjekt, et sentralt fenomen eller sentrale begrep i avhandlingsarbeidet. Teksten skal ha et omfang på om lag 10-15 sider. Teksten må oppfylle formalkrav til vitenskapelig publisering. Artikkelen vurderes som bestått/ikke bestått av intern og ekstern sensor, på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.