Hopp til innhald

PHD905 Lærerprofesjonen

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet er en valgfri del av ph.d-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser. Det er rettet mot studenter som ønsker en fordypning i profesjonsteori og -forskning som betydningsfull for det å få innsikt i danning og didaktiske praksiser. Et sentralt tema er lærerprofesjonen og danningsoppdraget. Kurset retter seg mot alle fag og fagområder i barnehage og skoleverk og utdanning for dette.

Kurset oppholder seg ved sentrale aspekter ved lærerpraksis som profesjonspraksis og med særlig oppmerksomhet mot det å legge til rette for danning gjennom didaktiske praksiser, i barnehage og skoleverk. Det problematiserer og viser frem karakteristiske trekk ved lærerprofesjonens fremvekst, dens fremtredelsesform og posisjon og dens mulige effekt i det senmoderne samfunn og i fremtidas samfunn.

Kurset diskuterer ulike forståelser av hva det innebærer å være profesjonell og hva disse forståelser skaper av felt og implikasjoner for politikk, forskning, utdanning, didaktisk virksomhet og danning. I den sammenheng rettes oppmerksomheten mot forventninger til lærerprofesjonalitet slik disse kan identifiseres på ulike nivåer: som politiske forventninger til lærervirke som profesjonsvirksomhet slik uttrykt i bl.a. styringstekster; som lærerprofesjonens forventninger til seg selv som profesjon (dens selvforståelse) slik uttrykt i bl.a. profesjonsspesifikke tekster og debattbidrag; som lærerens hverdagslige yrkespraksis som profesjonsutøver, slik identifisert i konkret yrkesvirksomhet og studier av slik virksomhet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om lærerprofesjonens utforming og relasjon til andre aktørgrupper
 • har god kunnskap om lærerprofesjonen som aktør og arena for danning og didaktiske praksiser
 • har innsikt i profesjonsteori og kjenner metoder for å utforske sammenhenger mellom profesjonalisering, danning og didaktiske praksiser
 • har kunnskap som muliggjør utvikling av nye strategier og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet for kurset

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle, planlegge og gjennomføre forskning som angår lærerprofesjonens danningsoppdrag og danningspraksis
 • kan håndtere ulike redskap, (bl.a. audio-visuelle og narrative former) for dokumentasjon og formidling av profesjonsvirksomhet som danningspraksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og artikulere etiske problemstillinger som kan reises i forbindelse med profesjonsvirke som danningspraksis og forskning på dette
 • kan initiere og gjennomføre komplekse profesjonsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med aktører i praksisfeltet
 • kan formidle forskning om lærerprofesjonens arbeid som danningspraksis gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset holdes over en tre-dagers intensiv periode med tanke på å gjøre det aktuelt for studenter fra andre institusjoner. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Det er forventet at studenten deltar aktivt i alle deler av undervisningen.

Selvstendig litteraturstudium, feltstudier, observasjon med essay/utkast til artikkel og muntlig eller audio-visuell formidling

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Individuell muntlig presentasjon av utkast til essay eller artikkel (ved valg av eksamensform 1) eller presentasjon av utkast til forskningsfilm (ved valg av eksamensform 2

Vurderingsform

Studenten kan velge ett av følgende to alternativer:

 1. Individuelt essay eller artikkel på om lag 20 sider. Teksten knyttes til relevante problemstillinger i emnets pensum. Artikkelen må oppfylle formalkrav til vitenskapelig publisering. Teksten vurderes som bestått/ikke bestått (bestått tilsvarer et akademisk nivå tilsvarende karakteren B). Vurderingen av essayet/artikkelen foretas av intern og ekstern sensor på bakgrunn av læringsutbyttebeskrivelsene for emnet.
 2. Med utgangspunkt i empiriske nærstudier av læreres profesjonspraksis lager studenten en forskningsfilm på 3-4 min. Med filmen leveres en tekst på om lag 5 sider som redegjør for filmens målgruppe og som diskuterer dens potensiale til å dokumentere definerte og avgrensede aspekter ved lærerprofesjonspraksis som danningspraksis. Det vil av Mediesenteret bli gitt filmteknisk assistanse (tilsvarende 3 arbeidsdager) til produksjon av filmen. Eventuelle produksjonsutgifter dekkes av høgskolen. Emnet vurderes som bestått/ikke bestått (bestått tilsvarer et akademisk nivå tilsvarende karakteren B). Vurderingen gjøres av intern og ekstern sensor på bakgrunn av læringsutbyttebeskrivelsene for emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler