Hopp til innhald

PHD908 Kritisk matematikkdidaktikk: undervisning og forskning

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet er en valgfri del av ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser. Det er rettet mot studenter som ønsker en fordypning i matematikkdidaktikk. Studiet skal gi innsyn i og kunnskap om kritiske forskningstradisjoner innenfor matematikkdidaktikk. Dette fordi matematikkundervisningen i skolen skaper sosiale føringer for hvordan mennesker kan tolke, handle og leve sine liv i forhold til disse. Studier av hvordan sammenhenger matematiseres, språksettes og tolkes kan gi innsikt i hvordan mennesker danner og dannes. Målet er å styrke studentenes grunnlag for å se sammenhenger mellom kritisk læring, kritisk undervisning og kritisk forskning og danning. Det skal gi innsikt i hvordan kritisk forskning rettes inn mot særlige problemfelt, hvilke metoder som aktualiseres og hvordan krav stilles til resultat.

Studiets innhold utdyper kritisk matematikkundervisning som perspektiv både for didaktisk forskning og for matematikkfagets praksis. Studiet undersøker begrepene danning og didaktiske praksiser i et kritisk perspektiv. Dette innebærer å studere hva matematikk gjør med samfunnet og hvordan en kan språksette matematikkens samfunnsmessige rollen. Kritisk matematikkdidaktikk utforsker betydningen matematikkundervisning har for utvikling av demokrati og demokratisk dannede borgere i et multikulturelt samfunn.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • er i kunnskapsfronten innenfor forskning i kritisk matematikkdidaktikk
  • kjenner til vurderinger av hensiktsmessighet og bruk av forskningsmetoder innenfor kritisk matematikkdidaktikk
  • forstår hvordan nye termer, fortolkninger og nye dokumentasjonsformer relatert til forskning om matematikkfagets praksis kan utvikles

Ferdigheter

Studenten

  • kan utvikle, planlegge og gjennomføre forskning i det matematikkdidaktiske praksisfelt, orientert i nasjonal og internasjonal forskning
  • kan skape adekvate forskningsdesign i forhold til forskningens teoretiske perspektiv
  • kan variere forskningsmetoder og utfordre etablert kunnskap og didaktisk praksis

Generell kompetanse

Studenten

  • kan utøve og kommunisere forskningsarbeid i overensstemmelse med fagfeltets etiske premisser
  • kan skape transfaglige forsknings- og utviklingsprosjekt
  • kan ta initiativ til matematikkdidaktisk utviklingsarbeid

Krav til forkunnskaper

Gjennomført master i matematikkdidaktikk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet går normalt over ett semester. Kurset kan også holdes over en kortere, intensiv periode med tanke på å gjøre det aktuelt for studenter fra andre institusjoner. Det gis organisert undervisning i form av forelesning, seminar og veiledning. Studiearbeidet relateres til studentenes eget ph.d.-arbeid. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen. Nasjonal og internasjonal orientering foregår gjennom litteratursøk, gjennom studiereiser og konferansedeltagelse. I løpet av studiet utarbeider studentene en tekst formet som konferansepaper til en anerkjent vitenskapelig konferanse.

Obligatorisk læringsaktivitet

Muntlig framlegg som forberedelse til utforming av konferansepaper.

Vurderingsform

Med bakgrunn i emnets innhold og litteratur skal studentene individuelt levere et konferansepaper. Teksten skal oppfylle krav angitt ved en anerkjent, vitenskapelig konferanse, nasjonalt eller internasjonalt. Det oppfordres til at studentene knytter paperet til eget forskningsprosjekt. Artikkelen kan for eksempel rapportere en empirisk studie, diskutere teoretiske eller metodologiske problemstillinger eller gi en analytisk litteraturgjennomgang innenfor et aktuelt tema, der et av temaene i kurset brukes til å ta et kritisk perspektiv. Teksten skal rettes inn mot mulig konferansedeltagelse. Slik deltagelse er imidlertid ikke en forutsetning for evaluering. Egne vurderingskriterier vil bli gitt ved kursets start. Tid for innlevering blir annonsert på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Karakterskala: bestått/ikke bestått. Vurdering foretas av intern og ekstern sensor på bakgrunn av kriterier utformet av valgt konferanse og i tråd med læringsutbyttebeskrivelser for emnet.