Hopp til innhald

PPUA-PR2-16 Praksisopplæring 2. år

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Praksis er i rammeplanen for studiet beskrevet som 60 praksis dager med ordinær arbeidstid for lærere. I de nasjonale retningslinjene konkretiseres dette til minimum 500 timer og disse timene skal omfatte alt praksisarbeid. Det vil si forberedelse til undervisning, veiledning med praksisveileder, planleggingsarbeid på skolen, samarbeid med kollegaer, foreldremøter og samtaler, elevsamtaler samt faktisk undervisning.

Ved PPU, Campus Stord er praksis fordelt og integrert i begge studieårene med 250 timer hvert år. Målet er at studenten skal få et autentisk innblikk i hele bredden av hva en lærers arbeidsdag består i og ikke bare i klasseromsundervisningen.

Med bakgrunn i det nasjonale rammeverket og kravene der er praksisorganiseringen i PPU-A studiet ytterligere konkretisert ved PPU, Campus Stord, og modellen er vist her: http://v.hvl.no/pdf/studier/ppu/2018/Praksismodell-PPU-A.pdf .Semester 3 og 4 er knyttet til emnet PPUA-PR2-16.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  •  har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn
  • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
  • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

 

 

Ferdigheter:

  • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
  • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
  • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
  • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste

 

Generell kompetanse:

  • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
  • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
  • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

PPUA-PR1-16

Undervisnings- og læringsformer

Kandidaten skal gjennomføre observasjoner, ha ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning, og delta i vurderingsarbeid i samarbeid med praksisveileder. Kandidaten skal delta i de møter og samarbeidsfora som hører naturlig med på det praksisstedet der praksisen gjennomføres.

Siste semester skal studenten ha en sammenhengende praksisperiode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.

Obligatorisk læringsaktivitet

 Innlevering av praksisplan.

Vurderingsform

Praksis

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler