Hopp til innhald

PPUY305 Leiing av læreprosessar - leiing av lærings- og utviklingsarbeid i eit individ- og gruppeperspektiv

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet skal bidra til at studentane tileignar seg ei forståing av yrkesfaglærara sine oppgåver og roller. Studiet tematiserer ulike elevgrupper og einskildelevar si heilskaplege læring og utvikling av ferdigheiter, utvikling av kunnskap og danning. Samtidig skal emnet legge til rette for at studentane kan utvikle seg til autonome yrkesfaglærarar som gjennom samhandling med kollegaer kan gjere nytte av sitt profesjonelle handlingsrom. Yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk skal saman bidra til forståing for læraren sine handlingar for å leie, motivere, variere, aktivisere og gi læringa retning for alle elevar på 8.-13.trinn i grunnopplæringa. Dette er også hovudområdet for samarbeid med praksisopplæringa.

Det vert lagt vekt på heilskap og samanheng i studiet gjennom integrering av fag, pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. Eit viktig element i gjennomføringa av emnet er å utvikle ei forskande tilnærming til læring. Det inneber ei forankring i forsking og yrkesfagleg og pedagogisk utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Alle læringsutbytta frå rammeplanen vert handsama i emnet. Omsynet til progresjon og tematisk retning i emne gjer samstundes at emnet vil prioritere ei vektlegging av dette 

Kunnskapar

Studenten

 • har brei kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetodar/verktøy og prosessar som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan sjå yrkesopplæringa og yrkesutøvelsen i eit historisk og kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om skulen sitt mandat, opplæringa sitt verdigrunnlag og det heilheitlege opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til avslutta fag- eller yrkesopplæring (8.-13. trinn)
 • har brei kunnskap om ungdomskultur og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster

Ferdigheiter

Studenten 

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskapar
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggande ferdigheiter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan vurdere og dokumentere elevar si læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldingar og bidra til at elevane/lærlingane kan reflektere over eigen læring
 • beherskar relevante arbeidsprosessar, verktøy, teknikkar og uttrykksformer, og kan reflektere over eigen yrkesutøvelse og justere denne under rettleiing

Generell kompetanse

Studenten 

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftleg, munnleg og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • kan via fagleg innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevene/lærlingane si læring, yrkesstoltheit og yrkesidentitet
 • kan bygge gode relasjonar til elevar/lærlingar og skape konstruktive og inkluderande læringsmiljø

 • Studentene kan gi faglege, grunngitte og konstruktive medstudent/ fagfellevurderingar
 • Studenten kan bruke hensiktsmessige verktøy for å ha ei forskande tilnærming til utvikling av eigen praksis.
 • Studenten kan planlegge, grunngi, gjennomføre, leie, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpassa behova til elevane og lærlingane.
 • Studentene kan planlegge for elevane si læring i yrkesfagleg breidde og dybde

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet legg til rette for at studentane sine erfaringar frå skule og arbeidsliv skal danne eit viktig grunnlag i læringsprosessane. Erfaringa til den einskilde vert sett på som ein ressurs i læringsfellesskapet i grupper, seminar og fellesundervisning. Undervisninga blir organisert gjennom førelesingar, gruppearbeid, praksisobservasjon, problembasert arbeid, undersøkande forskings- og utviklingsretta læringsarbeid, prosjektarbeid, seminar med presentasjonar, prosessorientert oppgåveskriving, rettleiing, medstudentrespons, med meir.

Studentane vert inviterte til ei kontinuerleg vurdering av studieopplegget gjennom systematisk erfaringsutveksling med lærarar og medstudentar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentane skal gjennomføre og bestå fem arbeidskrav i emnet. Arbeidskrava er av induktiv karakter. Det vil si at studentane skal søke, oppdage og reflektere over teori og praksis i eit narrativt perspektiv.

Arbeidskrav 1 og 2 er eit individuelt arbeid med  tema observasjon som metode og lærerrolla med medstudentrettleiing og -vurdering.   

Arbeidskrav 3 og 4 har tema vurdering for læring og yrkesrelevant opplæring 

Det 5. arbeidskravet er deltaking på samlingar. Studentane skal vere til stades på minimum 80% av dei organiserte samlingane.

Arbeidskrava  vert presisert nærare i studieheftet frå studiestaden.

Vurderingsform

Munnleg eksamen

Vurdering: Karakter greidd/ikkje greidd

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel