Hopp til innhald

PSYK6104 Psykisk helsearbeid og relasjonskompetanse i et brukerperspektiv

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger kunnskap om relasjonens betydning og ulike terapeutiske tilnærminger med særlig fokus på ulike omsorgs- og helsefremmende modeller. I tillegg vektlegges kunnskap om og kritisk vurdering av ulike rammebetingelser for utøvelsen av psykisk helsearbeid, refleksjon over egen rolle i samhandling med brukere og oppøving til bevissthet omkring hvilke forhold som kan fremme og hemme brukermedvirkning. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

  • har inngående kunnskap om brukermedvirkning, herunder hvordan å sette seg inn i brukernes opplevelser, oppfatninger og forestillinger
  • har inngående kunnskap om ulike terapeutiske tilnærminger som er relevant for ulike kliniske situasjoner og kontekster
  • har inngående kunnskap om omsorgsmodeller som er relevant for psykisk helsearbeid
  • har inngående kunnskap om helsefremmende modeller som er relevant for psykisk helsearbeid

Ferdigheter:

Studenten:

  • kan reflektere over egen rolle og fagutøvelse i samhandling med brukere, pårørende og annet fagpersonell
  • kan anvende og kritiske vurdere ulike terapeutiske tilnærminger i psykisk helsearbeid
  • kan anvende juridiske og yrkesetiske retningslinjer i utøvelsen av psykisk helsearbeid
  • kan kritisk vurdere rammebetingelse for utøvelse av psykisk helsearbeid relatert til psykisk helsearbeids ulike settinger

Generell kompetanse:

Studenten:

  • kan analysere og vurdere helse- og omsorgsteorier på et avansert nivå
  • kan kritisk vurdere hvilke forhold som kan fremme brukermedvirkning, mestring og myndiggjøring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

PSYK6101 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø, PSYK6202: Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser, VIT6202 Vitenskapsteori, metode og etikk og PSYK6103 Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 individuelt, skriftlig arbeidskrav på 2500 ord, +/- 10%

75% obligatorisk oppmøte til undervisning og veiledning

Vurderingsform

Skriftleg, individuell oppgave over 10 uker. Oppgaven skal være på 6000 ord +/- 10%.

Det blir gitt tilbod om rettleiing på prosjektplan og oppgåve.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje greidd.

Ved ikkje bestått (karakter F), leverer studentane ei omarbeida skriftleg oppgåve til ny eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler