Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid

Etter- og vidareutdanning

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet.

Studieprogrammet var sett saman av fem emne på til saman 60 studiepoeng. Studentar med bakgrunn innan helse- og sosialfag kan etter fullført vidareutdanning søkje om å byggje på utdanninga til masterstudiet i psykisk helse- og rusarbeid.

Vil du studere meir?

Du kan bygge på vidareutdanninga med master i psykisk helse- og rusarbeid på campus Bergen. Du vil då få godskrive første del (60 studiepoeng) av masterstudiet.

Studiet kan også etter søknad gå inn som valfritt emne og gi avkorting av andre relevante masterstudium.