Hopp til innhald

SYKHB2033 Sykdomslære, patologi og farmakologi med fokus på kommunehelsetjeneste og psykisk helse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Arbeidet med dette emnet skal sikre studenten kunnskap og ferdigheter knyttet til sykdomslære, patologi og farmakologi, ved sykdommer som krever medisinsk, geriatrisk og psykiatrisk behandling. Dette er viktige støttefag for at studenten skal kunne yte faglig forsvarlig sykepleie til pasienter og brukere.

Praktisk informasjon

Det kan være aktuelt med undervisning på ettermiddag/kveldstid.

Læringsutbytte

I Sykdomslære:

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om patologiske prosesser i kroppen.
 • Har kunnskap om årsaker, symptomer, behandling og prognose ved medisinske diagnoser, gerontologi og geriatriske sykdommer.
 • Har kunnskap om sykdom og behandling hos barn.
 • Har kunnskap om kartlegging og diagnostikk.
 • Har kunnskap om mulige sammenhenger og årsaker i utvikling av psykiske lidelser ut fra pasient/brukerkunnskap og teoretisk kunnskap.
 • Har kunnskap om ulike forståelsesformer ved psykisk lidelse.
 • Har kunnskap om sentrale samtalebaserte, miljøterapeutiske og legemiddelbaserte behandlingsformer.
 • Har kunnskap om sentrale barnepsykiatriske tilstander og metoder for utredning og behandling.
 • Har kunnskap om risikofaktorer for selvmord, selvmordsdynamikk og vurdering av selvmordsfare. 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende kunnskap fra medisinske, geriatriske og psykiatriske fag.
 • Kan gjøre faglig begrunnede valg.

 

I farmakologi:

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om ulike medikamentgruppers indikasjon for bruk, virkning og bivirkning.
 • Har kunnskap om interaksjoner og konsekvenser av feil bruk.
 • Har kunnskap om forholdsregler for å forebygge utvikling av avhengighet.
 • Har kunnskap om dosering og det spesielle med legemidler til barn og eldre.
 • Har kunnskap om legemiddelregning.

 

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan gjøre rede for virkning og bivirkning av medikamentell behandling.
 • Kan gjennomføre sikkerhetsrutiner ved legemiddelhåndtering og medikamentell behandling.
 • Kan anvende retningslinjer og anbefalinger for medikamenthåndtering.
 • Kan legemiddelregning.

 

Generell kompetanse gjelder både sykdomslære og farmakologi:

Studenten:

 • Kan gjøre bruk av medisinsk terminologi.
 • Har nødvendig innsikt i sykdomslære, patofysiologi og farmakologi til å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie innen medisin, pediatri, geriatri og psykiatri.

Krav til forkunnskaper

Bestått emnene SYKHB/SB 1021 og SYKHB/SB 1031. Godkjente arbeidskrav i 2. semester knyttet til SYKHB/SB 1022 og SYKHB/SB 1032

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Disse arbeidsformene kan være aktuelle: arbeidskrav, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudium, refleksjon, gruppearbeid, demonstrasjoner, ferdighetstrening, simulering, muntlig presentasjon, digitale læringsverktøy, medstudentrespons, selvevaluering, seminar, kunnskaps- og forskningsbasert undervisning, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Sykdomslære og farmakologi – Individuell, skriftlig oppgave, minimum 350 ord
 • Psykisk helse - sykdomslære – Skriftlig oppgave i gruppe, 1000 ord +/- 10+%
 • Etikk og sykepleieteorier – Oppgave i gruppe
 • Tilstedeværelse 90% ved obligatorisk undervisning

 

Alle arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått.

Ny eksamen blir gjennomført med same form som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler