Hopp til innhald

ADF801 Psykososiale vansker

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Psykososiale vansker kan en møte som mindre, avgrensede problemer eller alvorlige komplekse vansker. I studiet vil det bli tatt utganspunkt i en systemisk tilnærming til problemfeltet, som også inkluderer et individperspektiv.

Psykososiale vansker:

 • Grunnleggende innføring i tema, problematikk og grunnbegreper
 • Ulike teoretiske tilnærminger til feltet
 • Barn og ungdom i krise, med nærmere innsikt i spesifikke vanskelige livssituasjoner
 • Barn og unge med psykososiale vansker i grunnskole og videregående skole

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha

 • Inngående teori- og forskningsbasert kunnskap om atferdsproblematikk, mulige uttrykksformer og mulige årsaker og risiko- og ressursfaktorer for elevers sosiale utvikling
 • Inngående teori- og forskningsbasert kunnskap om utvikling av sosial kompetanse
 • Innsikt i lærarrollens betydning og pedagogisk handling knyttet til atferdsproblematikk
 • Innsikt i populærvitenskaplig artikkelskriving

Ferdigheter

Studenten skal

 • Kunne hente ut aktuell forskningsbasert teori ved behov i yrket
 • Utvikle kritisk refleksjon knyttet til ulike tiltak
 • Kunne identifisere og vurdere risikofaktorer for utvikling av psykososiale vansker
 • Utvikle pedagogisk handlingskompetanse knyttet til forebygging og tiltak

Generell kompetanse

Studenten skal

 • Være nytenkende og innovativ i møte med psykososiale vansker i skolen
 • Kritisk kunne reflektere over egne holdninger, praksis og kommunikasjon i møte med psykososiale vansker
 • Kunne forbedre praksis basert på vitenskaplige teori og metode, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Krav til forkunnskaper

Fullført lærerutdanning rettet mot grunnskole eller videregående skole.

Studiet bygger på generell innsikt i spesialpedagogikk gitt gjennom lærerutdanningene.

Undervisnings- og læringsformer

Det bli benyttet varierte arbeidsformer: Forelesninger på campus, individuelt arbeid, gruppearbeid, veiledning knyttet til arbeidskrav og første eksamensoppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

Muntlig framlegg av gruppearbeid.

Arbeidskrav blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent innen gitt frist før eksamen.

Vurderingsform

Oppgave.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler