Hopp til innhald

KJE120 Instrumentell analyse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studenten grunnleggende kunnskaper om, samt ferdigheter i bruk av, de viktigste instrumentelle analysemetodene innen kjemisk analyse. Det vektlegges derfor at studenten skal tilegne seg ferdigheter gjennom eksperimentelle laboratorieøvinger. Studenten skal dessuten utvikle en forståelse for nytten av instrumentelle analysemetoder i flere fagfelt innen kjemi. Studenten vil i tillegg bli introdusert for noen få teknikker innen prøvebehandling samt bruk av kvalitetskontrollprøver.                

Emnet omhandler følgende instrumentelle analysemetoder med tilhørende teori:

 • molekylspektroskopiske metoder som ultrafiolett-synlig spektrofotometri og infrarød spektrometri
 • atomspektroskopiske metoder som atomabsorpsjonsspektrofotometri og atomemisjonsspektrometri
 • automatiserte metoder av typen kontinuerlige strømningsanalyser, altså «Continous Flow Analysis» i CFA-systemer
 • elektrokjemiske metoder med fokus på potensiometri
 • analytiske separasjonsmetoder som væske- og gasskromatografi

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE120 Instrumentell analyse skal studenten kunne:

 • forklare prinsippene for ulike kalibreringsmetoder
 • forklare prinsippene for kvantitative analysemetoder
 • beskrive oppbygning og virkemåte for grunnleggende analyseinstrumenter

 • utføre kvalitative og kvantitative analyser der anvendelse av kalibreringsmetoder inngår
 • vurdere usikkerhet og feilkilder i utførte analyser
 • utføre statistisk databehandling og plotte grafer i Excel
 • skrive rapporter fra gjennomførte laboratorieøvinger

 • ha innsikt i bruksområder og begrensninger for kalibreringsmetoder og analysemetoder
 • samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid
 • ha innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av sikkerhetsdatablader og fra laboratorieerfaring

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Generell kjemi og KJE115 Statistikk og kjemometri.

Undervisnings- og læringsformer

Teoriundervisning med oppgaveløsning. Quiz med flervalgsspørsmål benyttes både som repetisjon og som laboratorieforberedelse. Laboratoriegjennomganger. Praktiske laboratorieøvinger. Rapportskriving med bruk av Excel til statistiske beregninger og til plotting av grafer. Veiledning i sammenheng med laboratorieøvinger og rapportskriving. Gjesteforelesning.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 laboratorieøvinger der skriftlig rapport fra hver øving må være godkjent for å få gå opp til eksamen. En ikke godkjent rapport kan leveres på nytt to ganger. Både de praktiske laboratorieøvingene og de skriftlige rapportene utføres i grupper.

Alle laboratorieøvinger er obligatoriske. Det er også obligatorisk fremmøte til forelesninger med gjennomgang av laboratorieøvinger. Faglærer kan for enkelttilfeller innvilge fritak fra laboratoriegjennomgang.

 

Godkjente laboratorieøvinger er gyldige i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler:

Del 1: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.                                                                                              Deleksamen 1 vil bli avholdt i det digitale eksamenssystemet WISEflow. Tid og sted for deleksamen 1 blir opplyst på Studentweb.

Del 2: En individuell skriftlig rapport fra en laboratorieøving som er utført i gruppe.      Laboratorieøvingen i del 2 utføres i tillegg til de seks som inngår i arbeidskravet. Omfanget av rapporten skal ikke overskride 20 sider. Vedleggene teller ikke med i dette sidetallet. Deleksamen 2 skal leveres inn i WISEflow innen gitt tidsfrist.

Begge deleksamener må være bestått for å få bokstavkarakter i emnet.

Ved ikke bestått karakter i del 1, kan eksamen tas på nytt ved ny eksamen neste semester. Karakter på del 2 beholdes ved nye eksamener i del 1.

Ved ikke bestått karakter i del 2 må denne delen gjennomføres på nytt neste studieår, i høstsemesteret. Det gjelder også det praktiske arbeidet. Karakteren fra den skriftlige skoleeksamen i del 1 beholdes.

Bokstavkarakter i emnet settes på grunnlag av del 1 som teller 70 % av sluttkarakteren, og del 2 som teller 30 % av sluttkarakteren.

Karakterskala er A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KJE101 - Instrumentell analyse - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • TOK006 - Instrumentell Analyse - Reduksjon: 10 studiepoeng