Hopp til innhald

BFY301 Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

I dette emnet vektlegges teoretisk grunnlag for å forstå relasjonelle sider ved fysioterapi: Det kliniske møtet med pasienten. Og fagutøvelsens i relasjon til historisk og samfunnsmessige kontekst.

Innhold i emnet bygger på undervisning og arbeidskrav som er gjennomført tidligere i studiet.

Teori, modeller og forskningsresultater er hentet fra følgende delemner i rammeplanen:

 • Psykologi og pedagogikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Etikk

Det er tilrettelagt for fellesundervisning med studenter fra andre helse- og sosialfagutdanninger i temaene etikk og kommunikasjon (Felles 1), stats- og kommunalkunnskap (Felles 2), kommunikasjon, samarbeid og konflikthåndtering (Felles 3).

Det er forventet at studenten, i løpet av studiets praksisperioder, reflekterer over pasient/bruker i en helhetlig sammenheng, og aktivt bruker kunnskap som er ervervet gjennom arbeidet med samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner.

 Emnet går over fem semester.

 Det blir arbeidet med sentrale begreper som:

 • Pasient/bruker, kropp, helse, sykdom, funksjon og mestring. 
 • Terapeut, helsehjelp, kommunikasjon, relasjon, brukermedvirkning og tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Handling, rolle.
 • Medikalisering, profesjonalisering.
 • Strukturelle sider ved kontekst; lovverk, organisering, finansiering, fysisk struktur, sosial struktur, teknologi 
 • Sosiokulturelle sider ved kontekst; kultur, verdier, kunnskap og vitenskap

Begrepene skal brukes til å analysere og diskutere konkrete og aktuelle fysioterapisituasjoner og problemstillinger

Fokuset er todelt:

 • Terapeutens relasjon til de aktører hun/han møter i konkrete fysioterapisituasjoner; pasient/bruker, pårørende og andre profesjonelle aktører.
 • Relasjonen mellom fagutøvelse og samfunnsmessig kontekst, uttrykt gjennom strukturelle og sosiokulturelle føringer.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • kan redegjøre for dagens rammer for fysioterapi, strukturelle og sosiokulturelle. 
 • kan redegjøre for sentrale og relevante samfunnsvitenskapelige og humanistiske begreper
 • kan redegjøre for ulike forståelser av helse og sykdom, samt hvordan dette påvirker dagens sykdomspanorama. 
 • kan redegjøre for fysioterapeuters arbeid og prosesser for å imøtekomme gjeldende samfunnsmandat. 

Ferdigheter: Studenten...

 • kan vise hvordan samfunnsvitenskapelige- og humanistiske perspektiver har relevans for fysioterapifaget. 
 • kan anvende sentrale samfunnsvitenskapelige- og humanistiske begreper i refleksjon over fysioterapi i kliniske situasjoner og fysioterapeuters profesjonalisering i forhold til gjeldende samfunnsmandat. 

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan anvende begreper for å analysere samspillet mellom fagforståelse og fagutøvelse i fysioterapi og i helsefaglige sammenhenger.
 • kan anvende analysen i refleksjon over faglige spørsmål og trekke faglige konklusjoner av refleksjonen

Krav til forkunnskaper

Bestått fjerde semester.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet med samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner foregår gjennom alle tre studieår, og det forventes at disse perspektivene integreres i den fysioterapeutiske forståelsen.

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det legges opp til stor grad av studentansvar og egenaktivitet.

Det tilrettelegges for følgende undervisnings- og læringsformer:

- Forelesninger

- Situasjoner der teorien anvendes på sentrale og aktuelle faglige tema; Gruppearbeid med fremlegg. Seminarer. Arbeid med skriftlige notat. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning  (dialogbaserte forelesinger, gruppearbeid og seminar) 

2. Skriftlig notat der en tildelt kasuistikk / terapeutisk møte belyses ved utvalgte begrep, maks 1500 ord. Gjennomføres i 2.semester

3. Skriftlig notat om kommunikasjon i praksis, maks 1500 ord. Gjennomføres i 4.semester

Studentene får tilbakemelding på notatene og har to forsøk på å få dem godkjent. Arbeidskravene er gyldig i 5 påfølgende semester.

Vurderingsform

Muntlig eksamen på inntil 30 minutter i 5. semester.Studenten starter med å presentere egne refleksjoner om emnets betydning for fysioterapeuters fagutøvelse og profesjonalisering. Eksamineringen tar utgangspunkt i studentens presenterte refleksjoner, samt temaer fra pensum og undervisning.  

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Notater med egne refleksjoner som kan brukes i de ti første minuttene.

Mer om hjelpemidler