Hopp til innhald

BYG145 Videregående fysikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal, for studenter som tar bachelorgrad ved Institutt for byggfag, dekke de deler av fysikk som kreves for å kunne søke på de fleste masterutdanninger innen fagområdet.

Emnet skal gi et bredere faglig grunnlag i fysikk slik at kandidaten kan anvende sine ferdigheter i fysikk i utvikling av løsninger for ingeniørproblemstillinger.

Tema som inngår i emnet: Elektrostatikk, magnetisme, elektromagnetisk induksjon, elektriske kretser, halvleder teknologi (dioder, transistorer, forsterkere).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskaper om grunnleggende prinsipper i elektrisitet, magnetisme, halvlederteknologi og solcelleteknologi..

Ferdigheter

Studenten kan modellere ved å anvende grunnleggende fysikk prinsipper, metoder og utvikle kreative løsninger for praktiske problemer.

Generell kompetanse

Studenten forstår fysiske prinsippene, tankemåte, metoder og løsninger for å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger.

Kandidaten har forståelse for fysikk som kan gi grunnlag for videre utdanning.

Krav til forkunnskaper

MA2-100 eller MAT100

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk innlevering må være bestått for å gå opp til eksamen.

Godkjent innlevering gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator, lærebok

Mer om hjelpemidler