Hopp til innhald

DRA301 Inn i drama

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet er det første emnet i BA og ligger i høstsemesteret. Emnet gir en innføring i dramapedagogisk praksis og teori. Arbeid med dramapedagogiske metoder og konvensjoner står sentralt. Det settes fokus på lederen som planlegger, organisator, veileder og medspiller. Arbeid med kropp og stemme er gjennomgående i dette emnet.

Emnet setter også fokus på dramatiske uttrykksformer, utforskende dramapedagogisk arbeid, dramadidaktikk og fagteori, samt gir en introduksjon til dans.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om:

  • Fagtradisjon, fagets plass i barnehage, skole og kulturliv
  • Fagteori
  • Fagdidaktikk

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten bruke:

  • Dramapedagogiske metoder og konvensjoner i arbeid med ulike tema og inn i flere fag
  • Kropp og stemme i status- og rollearbeid

Generell kompetanse

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

  • Utvikle og lede dramapedagogisk arbeid for barn og unge
  • Kunne gjøre rede for sentrale retninger innen dramapedagogisk teori og historie og se de opp mot sin samtid.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dramaforløp, scenisk formidling, forelesninger, verkstedsarbeid/studentledet undervisning, kollokviearbeid, praksis, veiledning og skriftlige oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

  • En analyse av et dramapedagogisk forløp sett opp mot dramapedagogisk teori og vår samtid.
  • Det vil være krav om frammøte knyttet til noen av de obligatoriske læringsaktivitetene.

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.  Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Del 1: Praktisk eksamen i gruppe. Teller 60 % av endelig karakter. Med utgangspunkt i en pretekst utvikler og leder studentene en startsekvens i et dramapedagogisk arbeid der metoden lærer-i-rolle inngår. Oppgaven blir utlevert senest fire uker etter studiestart. Eksamen gjennomføres innen åtte uker etter studiestart. Tre dager før eksamen skal studentene levere et kort skriftlig notat om arbeidet.

Del 2: Muntlig individuell eksamen som gjennomføres etter praktisk gruppeeksamen. Teller 40 % av endelig karakter.

Karakterskala: A - F der F tilsvarer ikke bestått. 

Utsatt/ny eksamen skal gjennomføres som ordinær eksamen, eller etter avtale med faglærerne.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke kostymer og rekvisitter.

Mer om hjelpemidler