Hopp til innhald

DRA309 Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet er en del av pedagogikk i drama, det bygger direkte på DRA303 og ligger i høstsemesteret tredje studieår. Hovedtema i emnet er: Profesjonalitet, Skolens ide- og verdigrunnlag, Utdanningssystemer og skoleutvikling og Skolen i dagens samfunn.

Dramapedagogisk praksis: 7 dager praksis i videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal

  • med kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid kunne se relevansen for lærerens rolle og identitet, og kunne reflektere over de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i et pluralistisk og internasjonalt samfunn
  • med utgangspunkt i skolehistorie kunne analysere og drøfte skolens idé - og verdigrunnlag, læreplaner, og skolens mandat og funksjon i Norge

Ferdigheter

Studenten skal

  • med kunnskap om skolen som organisasjon og dens samarbeidspartnere kunne reflektere over og bidra i skolens forsknings- og utviklings-/endringsarbeid
  • med kunnskap om sosialt, språklig, religiøst og kulturelt mangfold, legge til rette for en inkluderende skole og stimulere til demokrati og demokratisk deltakelse
  • med kunnskap om overgangene mellom barnehage og skole og mellom barnetrinn og ungdomstrinn kunne legge til rette for gode overganger for elevene

Generell kompetanse

Studenten skal

  • med utgangspunkt i yrkesetisk bevissthet og skolepolitiske føringer kunne begrunne og ta de nødvendige etiske valg i forhold til samarbeid i skolen

Krav til forkunnskaper

DRA301, DRA302, DRA303 og DRA304.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, veiledning, muntlige og skriftlige oppgaver, praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det vil være krav om frammøte knyttet til obligatoriske læringsaktiviteter.

Det vil bli gitt tre arbeidskrav knyttet til temaene i årets emner for faget, hvorav ett er muntlig.

Studentene vil få utlevert retningslinjer for arbeidskravene ved semesterstart. Retningslinjene inneholder bl.a. omtale av hvilke vurderingskriterier som vil bli benyttet. Det gis normalt to muligheter innenfor samme studieår til å avlegge hvert arbeidskrav. Studenter som ikke får godkjent arbeidskravene ved første forsøk, må levere ny oppgave senest 14 dager etter at de er blitt gjort kjent med resultatet. Arbeidskravene må være godkjent senest tre uker før eksamensperiodens begynnelse for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager. Oppgaven skal være på 3000 ord. Egne retningslinjer foreligger.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler