Hopp til innhald

DRA310 Litteratur, lesing og formidling

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet handler om å utvikle tekstkunnskap som grunnlag for ulike formidlingsformer. Gjennom nærlesing, analyse og tolkning skal studenten gjøre seg kjent med et utvalg sjangre og teksttyper.

Emnet er tredelt:

1. Lyrikk

Denne delen gir studentene ulike erfaringer med poetiske tekster og vektlegger formidling av lyrikk. Studentene skal (gruppevis) arbeide fram en forestilling basert på tekster fra pensum for to ulike målgrupper:

 1. Grunnskolen trinn 1-7
 2. Eldresenter/omsorgshjem.

Forestillingen skal ha en varighet på 15 - 20 minutter. En seks dagers praksisturne inngår i denne delen av emnet. Forestillingene spilles tre dager for hver av målgruppene. Studentene vil blant annet bli vurdert ut fra evne til å tilrettelegge for tekstopplevelse for to ulike målgrupper.

2. Roman og bildebok

Studentene skal arbeide med tekster for barn og unge. Analyse og vurdering av tekster vil bli vektlagt. I grupper skal studentene velge en av tekstene fra pensum. Denne skal analyseres og vurderes med utgangspunkt i fagdidaktiske perspektiver i norsk og drama.

3. Dramatikk

Denne delen bidrar til analytisk kompetanse og en utvidet leseforståelse av dramatikk. Formidlingsformen «Fra tekst til teater» inkluderes i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har studenten kunnskap om:

 • Varierte poesiformer
 • Romaner og bildebøker for barn og unge
 • Dramatiske tekster og metoder og strategier for å lese dramatikk
 • Ulike formidlingsformer

Ferdigheter

Ved fullført emne kan studenten:

 • Formidle poesi for ulike mottakergrupper på en estetisk og gjennomtenkt måte
 • Orientere seg i litteratur for barn og unge og gjøre valg knyttet til formidling
 • Analysere og tolke dramatiske tekster

Generell kompetanse

Ved fullført emne er studenten i stand til å:

 • Utvikle poesiforestillinger for ulike målgrupper
 • Utvikle undervisningsmateriale knyttet til romaner og bildebøker
 • Lese og arbeide med dramatiske tekster

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, workshops, oppgaveskriving, selvstendige litteratur- og formidlingsstudier, veiledning i forkant av praksis, og praksis i grunnskolen trinn 1-7 og eldresenter/omsorgshjem.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det vil være krav om frammøte knyttet til obligatoriske læringsaktiviteter.

1. Lyrikk

En gruppebasert forestilling basert på tekster fra pensum med varighet 15 - 20 minutter. Forestillingen spilles for et invitert publikum. Studentgruppen velger selv om publikum skal være grunnskoleelever trinn 1 -7 eller eldresenter/omsorgshjem. Studentene gjøres kjent med retningslinjene for arbeidskravet ved studiestart.

2. Roman og bildebok

I grupper skal studentene velge en av tekstene fra pensum. Denne skal analyseres og vurderes med utgangspunkt i fagdidaktiske perspektiver i norsk og drama. Gruppeoppgaven har et omfang på inntil 1500 ord. Studentene gjøres kjent med retningslinjene for arbeidskravet ved semesterstart.

Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen. 

Vurderingsform

Hjemmeeksamen knyttet til dramatikkdelen av emnet, 5 dager. Omfang: 2500 - 3000 ord.

Det foreligger retningslinjer for eksamen. Studentene gjøres kjent med disse ved semesterstart.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen: Som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler