Hopp til innhald

DRA311 Regi: Eget prosjekt på en valgt samfunnsarena

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i vårsemesteret tredje studieår. I emnet settes det fokus på regissørens arbeid i en teaterproduksjon. Regi er læren om regissørens arbeid med og i en anvendt teaterproduksjon. Sentralt i emnet står kunnskap om alle de praktiske og kunstneriske valgmulighetene regissøren har. Som del av emnet skal den enkelte student gjennom min. 30 timer praksis, igangsette og lede eget regiprosjekt på en valgt samfunnsarena. Studentene skal arbeide alene, eller i grupper på 2-3 studenter. Dette skal godkjennes av emneansvarlig.

Emnet er tre-delt:

 • Produksjonsplanlegging og prosjektledelse.
 • Kunstnerisk ledelse. Hovedfokus her er konseptutvikling. Sentralt står utvikling av et helhetlig regikonsept som beskriver bærende kunstneriske ideer for produksjonens dramaturgi, scenografi, lys, lyd og spillestil.
 • Instruksjon. Her settes det fokus på arbeid med skuespillerne/aktørene. Personinstruksjon og arbeid med tekst, kropp, stemme og karakterer står sentralt i denne delen av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført emne har studenten kunnskap om:

 • Sentrale temaer og begrep innenfor fagområdet teaterproduksjon og ledelse
 • Konseptutvikling i forbindelse med en teaterproduksjon
 • Instruksjon og tekst- og karakterarbeid

Ferdigheter

Ved fullført emne kan studenten:

 • Utarbeide en produksjonsplan
 • Utvikle et helhetlig regikonsept
 • Utøve regi og instruere aktører i teaterarbeid

Generell kompetanse

Ved fullført emne er studenten i stand til å:

 • initiere, planlegge, lede og drifte eget teaterprosjekt på en valgt samfunnsarena

Krav til forkunnskaper

DRA310

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, workshops, praktiske og skriftlige oppgaver, studentstyrte verksteder, veiledning, selvstudium og praksis i et eget prosjekt.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det vil være krav om frammøte knyttet til obligatoriske læringsaktiviteter.
 • Produksjonsplan og regikonsept. Den enkelte student leverer en skriftlig produksjonsplan og regikonsept for eget prosjekt. Planen skal skrives inn i en mal som kan lastes ned fra læringsplattformen. Her skal studenten beskrive bærende kunstneriske ideer for produksjonens dramaturgi, scenografi, lys, lyd og spillestil. Omfang: Maksimum 3000 ord. Det foreligger retningslinjer for arbeidskravet. Studentene vil gjøres kjent med disse ved semesterstart. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke godkjent. 
 • Teoretisk forankring. Studenten skal koble regikonseptet sitt til en tradisjon innenfor teaterhistorie, teori og litteratur. Omfang: Maksimum 3000 ord. Det foreligger retningslinjer for arbeidskravet. Studentene vil gjøres kjent med disse ved semesterstart. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Praktisk eksamen. Studentene skal produsere og regissere en anvendt teaterforestilling. Eksamen er visning av denne forestillingen.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen: Som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler