Hopp til innhald

DRA312 Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskingsmetode

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i vårsemesteret tredje studieår. Arbeidet introduseres imidlertid for studentene i høstsemesteret samme studieår.

Bacheloroppgaven er et individuelt, selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid. Studenten skal utforske en problemstilling knyttet til eget arbeid i emnet DRA311 «Regi: Eget prosjekt på en valgt samfunnsarena» eller til eget dramapedagogisk arbeid i et formidlingsperspektiv.

I bacheloroppgaven analyseres eget kunstfaglig arbeid. Studentene skal benytte seg av den praktiske og teoretiske kompetansen de har tilegnet seg gjennom hele studieløpet. Bacheloroppgaven står helt sentralt i emnet. Vitenskapsteori og forskningsmetode inngår som del av emnet.

Høstsemesteret tredje studieår: Arbeidet med bacheloroppgaven introduseres med vekt på de krav og forventninger som stilles til en slik oppgave.

Vårsemesteret tredje studieår: Vårsemesteret starter med undervisning i vitenskapsteori, metode og kunstbasert forskning. Denne undervisningen går delvis parallelt med emne DRA311. Arbeidet med bacheloroppgaven struktureres med grunnlag i en prosjektplan som skal være innlevert og godkjent innen slutten av januar.

I bacheloroppgaven skal studenten gjennomføre og analysere eget regi-/teaterprosjekt på en valgt samfunnsarena eller eget dramapedagogisk arbeid i et formidlingsperspektiv. Obligatoriske veiledningsøkter inngår i emnet. Studenten har ellers selv stort ansvar for egen læring, organisering og gjennomføring av arbeidet. Størstedelen av studentarbeidstiden i emnet går slik til selvstendig arbeid.

Som ledd i arbeidet med bacheloroppgaven gjennomføres underveis-seminar der studentene har framlegg for medstudenter og lærere.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har studenten kunnskap om:

 • Drama-/teaterfaglig arbeid i en didaktisk og samfunnsmessig kontekst
 • Sammenhenger mellom vitenskapelige, kunstneriske og kreative skapende prosesser
 • Balansen mellom praksis og teori i utforskningen av et estetisk- og didaktisk felt
 • Hva som kjennetegner en vitenskapelig fagtekst og hvordan dokumentasjon, argumentasjon, bruk av teori og empiri og poetiske og analytiske ferdigheter, kan inngå i akademisk skriving

Ferdigheter

Ved fullført emne kan studenten:

 • Utvikle selvstendige konsepter for drama-/teaterarbeid
 • Planlegge, gjennomføre og kritisk analysere eget kunstfaglig arbeid
 • Analysere data og velge ut relevant teori
 • Skjelne mellom kvalitative, kvantitative og kunstbaserte forskningsmetoder, og begrunne og reflektere over egne metodiske valg i en undersøkelse av et interesseområde innen drama-/teaterarbeid

Generell kompetanse

Ved fullført emne er studenten i stand til å:

 • Ta initativ til og samarbeide med andre og vise etisk bevissthet i drama- og teaterfaglig arbeid
 • Forholde seg selvstendig til forskningsetiske problemstillinger
 • Reflektere over og redegjøre for egen kompetanse og utvikling
 • Synliggjøre sitt kompetansenivå innen drama-/teaterarbeid, både praktisk og teoretisk

Krav til forkunnskaper

DRA310 og DRA311.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarundervisning gruppeveiledning og individuell veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. 

 • Individuell skriftlig prosjektplan. Studenten skal tidlig i arbeidet avklare avgrensning av problemstilling og få godkjent metode. Studenten lager en skriftlig prosjektplan med oversikt over framdriften i arbeidet. Det foreligger retningslinjer for dette arbeidskravet. Studenten gjøres kjent med disse senest ved semesterstart. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke godkjent.
 • Veiledning. Tre (3) obligatoriske veiledningsøkter. Studenter som ikke møter til obligatorisk veiledning, kan ikke framstille seg til eksamen. Ytterligere veiledning forventes og skjer etter avtale. Veiledning gis bare på grunnlag av innsendt materiale. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke godkjent.
 • Presentasjon av bacheloroppgaveprosjektet. Bacheloroppgaven skal i løpet av arbeidsprosessen presenteres i et 10 - 15 minutters framlegg for medstudenter og lærere. Gjennomført og godkjent framlegg er en forutsetning for å få den skriftlige bacheloroppgaven endelig vurdert. Det er obligatorisk frammøte for alle studenter under framleggene. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke godkjent.
 • Kommentarer til framlegg. To studenter skal i fellesskap kommentere medstudenters framlegg av bacheloroppgaven. Det skal gis tilgang til noe skriftlig materiale på forhånd. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Bacheloroppgaven er et individuelt skriftlig forskningsbasert arbeid der studenten formulerer en problemstilling (som godkjennes av veileder) og svarer på denne. Omfang maksimum 7000 ord. Forside, innholdsliste, litteraturliste, sammendrag og vedlegg blir ikke inkludert i antall ord.

Bacheloroppgaven skal inneholde standard forside, innholdsliste, kort sammendrag (ca. ½ side), problemstilling, teori- og bakgrunnsbeskrivelse, metodebeskrivelse, resultater, drøfting med konklusjon, litteraturliste og eventuelle vedlegg. Referanser oppgis etter APA-systemet jf. http://sokogskriv.no/

Nærmere retningslinjer for utforming av oppgaven gis i et eget skriv: «Retningslinjer for bacheloroppgaver».

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Oppgaven vurderes av veileder og ekstern sensor.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

En bacheloroppgave som er vurdert til ikke bestått, omarbeides og leveres for ny vurdering. Studenter som skal levere på nytt må gjennomføre en obligatorisk veiledning. Slik innlevering av omarbeidet oppgave kan bare skje én gang. Ved eventuelt tredje forsøk må det leveres helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler