Hopp til innhald

ELE161 Statistikk og måleteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Faget er satt sammen av to jevnstore og likeverdige deler som støtter hverandre.

Statistikkdelen gir ei innføring i sannsynlighetsregning, sentrale sannsynlighetsfordelinger og statistisk inferens (estimering, hypotesetesting og lineær regresjon) som er nødvendig for at en ingeniør kan benytte statistikk som et verktøy. Spesielt skal studenten kunne bruke grunnleggende statistikk for å analysere usikkerhet i målinger.

Måleteknikkdelen gir ei innføring i signalgang gjennom målesystemer fra element til presentasjon, signalbehandlingsteknikker (standardavvik, gjennomsnitt, enkel filtrering og frekvensanalyse), utvalgte fysiske måleprinsipper, måleusikkerhet samt målinger brukt i feilsøking

Integrert i emnet er omtrent 10 % fysikk, knyttet mot gjennomgangen av fysiske måleprinsipper. Dette inkluderer Bernoullis ligning og Newtons lover.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kjenner til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for konfidensintervall og hypotesetesting.
 • Kandidaten kjenner til grunnleggende måleteknikker og grunnleggende oppbygging av målesystemer. Videre kjenne kandidaten til signalbehandlingsteknikker og grunnleggende analyse av måleusikkerhet, samt feilsøking.
 • Kandidaten kjenner til hvordan statistikk og måleusikkerhet er nødvendige verktøy for å kunne måle, beskrive og evaluere måleresultater.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende statistiske prinsipper og begreper innen eget fagfelt.
 • Kandidaten behersker grunnleggende sannsynlighetsregning, kan estimere parametere, teste hypoteser og utføre enkle regresjonsanalyser.
 • Kandidaten kan foreta målinger med standard laboratorieinstrument i forskjellige måleoppsett.
 • Kandidaten kan innhente, analysere og presentere numeriske data fra eksperimenter

Generell kompetanse

 • Kandidaten har forståelse for statistikkens rolle innen samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnet.
 • Kandidaten kan oppnå relevante svar på faglige problemstillinger gjennom anvendelse av statistiske undersøkelser og metoder.
 • Kandidaten forstår oppbygningen av målesystemer og betydningen av å være kritisk til måleresultat.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, praktisk arbeid og regneøvinger med bruk av dataverktøy.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 5 laboratorieoppgaver med obligatorisk fremmøte på laboratoriet.
 • 5 innleveringer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 5 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kunngjøres ved semesterstart

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE103 - Statistikk og måleteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2053 - Statistikk og økonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ME2-200 - Statistikk og økonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE161D - Statistikk og måleteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING1026 - Instrumenteringsteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng