Hopp til innhald

EM6-2002 Jus for eigendomsmeglarar 3

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet dekkjer følgjande juridiske emne: familie- og arverett, bustadrett, forvaltningsrett, leige av næringslokale, panterett og erstatningsrett.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten skal vise ei oversikt og forståelse for dei rettslege reglane som er relevante innefor dei ulike temaene.

Ferdigheter:

Studenten skal kunen løyse juridiske og praktiske problemstillinger innenfor dei ulike temaene. Studenten skal og kunne svare på juridiske teorispørsmål innenfor dei ulike temaene.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha eit bevisst forhold til minimumsrettighetene som de lovfesta rettslegene gir.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det vert tilrådd å ha teke EM6-1000 Jus for eigedomsmeklarar 1 og JU6-2000 Jus for eigedomsmeklarar 2 eller tilsvarande.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveløysing. Følgje ei rettssak og bedriftsbesøk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har inntil tre arbeidskrav som skal løysast individuelt.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovsamling.

Meir om hjelpemiddel