Hopp til innhald

EVN1009 Kommunikasjon og forhandlingsforståelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

DEL I      INTRODUKSJON

Grunnleggende om forhandlinger, kommunikasjon som bærebjelke i effektive forhandlinger, fordelingsforhandlinger, integrasjonsforhandlinger, flerpartforhandlinger

 

DEL II ALT STARTER MED KOMMUNIKASJON

Aktiv lytting og speiling, feilkilder i eget budskap, tillit som grunnvilkår for effektiv kommunikasjon

 

DEL III THE MAN IN THE MIRROR

Hva kjennetegner en god forhandler, din forhandlingsstil, mål og forventninger, makten i objektive kriterier

 

DEL IV REFRAIMING, INTERESSER OG MAKT

-Refraiming - en nøkkel til suksess, interesser og interesseanalyse, makt og maktbasert kommunikasjon

 

DEL V FORHANDLINGSPROSESSEN

DEL VI HVORDAN MØTE ET NEI?

DEL VII FYSISK SAMLING

-Rapport, pacing, parafrasering og speiling

-Språk og språkmodeller

-Fishbowøvelser - destruktiv kommunikasjon

-Forhandlingscase Harborco

 

Hovedtema for kurset er effektiv kommunikasjon, tilpasset elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen i samarbeid med parter i bransjeprogrammet og Kompetanse Norge. Målet med kurset er å sette den enkelte i stand til å skape forståing for bransjens budskap, samt legge et grunnlag for god dialog og felles oppfatning av viktige emne.

Forhandlinger definerest som en kommunikasjonsprosess mellom to eller flere parter i den hensikt å påvirke eller overtale. Kunnskap og ferdigheter innen effektiv kommunikasjon er avgjørende for å lykkes om du ønsker å få gjennomslag for synspunkt og meninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten  får kunnskap om grunnvilkårene for effektiv kommunikasjon og vil ha kunnskap om hvordan språk, språkmodellar, lytte- og spørreteknikkar bidrar til en klar og tydelig kommunikasjon.  Videre om hvordan styring og kunnskap av egen adferd og kommunikasjon påvirker vår evne til å kommunisere effektivt.  Kurset omfatter også maktbasert kommunikasjon, og studenten får kunnskap om hvordan man kan håndtere makt- og hersketeknikker for å sikre at eget budskap blir hørt.

 

Ferdigheter

Studenten tilegner seg ferdigheter som setter studenten i stand til å etablere en effektiv kommunikasjonsprosess med det formål å få aksept, og gjennomslag for et budskap.

 

Generell kompetanse

Studenten vil få kjennskap til forhandlinger som arena for mellommenneskeleg adferd og kommunikasjon, og vil tilegne seg kunnskap og ferdigheter slik at man blir i stand til å forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger hvor fokus er en effektiv og god kommunikasjonsprosess.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med arbeidserfaring og bakgrunn frå elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning består av webinar og en fysisk samling. Det vil være forelesninger hvor studentene kan stille spørsmål og få svar direkte. I tillegg vil det være interaksjon i felles forum på digital læringsplattform og en- til en kommunikasjon. Bruk av digitale breakoutrooms for gruppediskusjoner.  Casebasert læring.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er krav om obligatorisk oppmøte på webinar og fysisk samling.

Vurderingsform

Skriftlig individuell hjemmeeksamen (ikke obligatorisk)- 3 timer.

Bestått/Ikke bestått.

 

Det blir utskrevet kursbevis til de som velger å ikke ta eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • VOB006 - Forhandlinger og konfliktforståelse - Reduksjon: 5 studiepoeng