Hopp til innhald

INT503 Sentrale funksjoner i intensivsykepleie

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette emnet bygger på foregående emner, og omhandler grunnleggende krav til utøvelsen av intensivsykepleie innen hele aldersspekteret. Sentrale funksjoner i intensivsykepleien er forebygging, behandling, lindring og rehabilitering av intensivpasienten. Undervisningen tilrettelegger for avanserte sykepleiefaglige kunnskaper ved overvåkning, klinisk vurdering (ABCDE-tilnærming) og behandling; samt kunnskaper om elektromedisinsk utstyr. I tillegg blir det tilrettelagt for øving i praktisk medikamentregning relatert til intensivbehandling.

 • Klinisk vurdering av intensivpasienten (Airways, Breathing, Circulation, Disability, Exposure /ABCDE)
 • Pulmonal-, kardiovaskulær- og nevrointensivmonitorering
 • Respiratorbehandling til barn og voksne
 • Intensivsykepleie til pasienter i medisinske- og kirurgiske  intensivavdelinger, samt  overvåkingsavdelinger
 • Intensivsykepleie til brannskadepasienten
 • Intensivsykepleie til det nyfødte barnet
 • Elektromedisinsk utstyr
 • Pasientsikkerhet
 • Klinisk fagledelse
 • Sykepleie i det senmoderne Norge
 • Sykepleiedokumentasjon

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten... 

 • har avanserte kunnskaper om sykepleie ved respiratorbehandling til voksne og barn
 • har avanserte kunnskaper om sykepleie til brannskadepasienten
 • har avanserte kunnskaper om sykepleie til det nyfødte barnet som intensivpasient
 • har avanserte kunnskaper om sykepleie til den postoperative pasienten
 • har avanserte kunnskaper om sykepleie til pasienter med hjertesykdommer
 • har avanserte kunnskaper om metoder for overvåking av vitale funksjoner
 • har avanserte kunnskap om elektromedisinsk utstyr som benyttes i en intensivavdeling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan beskrive og vurdere adekvate tiltak ved sirkulasjonssvikt, inklusiv arytmier
 • kan beskrive og vurdere ulike prinsipper og modus for respiratorbehandling
 • har avanserte kunnskaper i medikamentregning

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan anvende relevante kunnskaper til ulike pasientgrupper i en intensivavdeling og har innsikt i intensivsykepleiens kompetanseområder

Krav til forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i INT503, må eksamen i MKS550 og  INT502 være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, gruppearbeid, caseoppgaver, studentpresentasjoner, ferdighetstrening, simulering og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Arbeidskrav 1: Test i medikamentregning; tre forsøk. Studenten kan søke om et fjerde forsøk.
 • Arbeidskrav 2: Deltaking på gruppearbeid
 • Arbeidskrav 3: Deltaking på ferdighetstrening og simulering

Vurderingsform

Eksamen
Individuell skriftlig eksamen under tilsyn: varighet 4 timer

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten lagringsmulighet og internettkobling.

Mer om hjelpemidler