Hopp til innhald

INT505 Kliniske studier 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studenten skal i dette emnet fordype seg i intensivsykepleien til medisinske og kirurgiske intensivpasienter, samt nyfødte og brannskadepasienter. Emnet omhandler riktig og sikker anvendelse av medisinsk tekniske utstyr. Studenten skal fordype seg i intensivsykepleie til pasienter og pårørende i en utsatt og sårbar situasjon der integritet og verdighet er truet, og med derav stort behov for sensibilitet i sykepleien. Det vektlegges videre en reflektert og klinisk integrert anvendelse av kunnskaper basert på forskning, egne og fagfellers erfaringer, og pasientens og pårørendes preferanser for beste praksis i intensivsykepleien. Det forventes at studenten viser progresjon, gode evner til samarbeid og økende grad av selvstendighet. Eget arbeidshefte følger de kliniske studiene.

 • Intensivsykepleie til pasienter ved svikt i vitale organsystemer
 • Pasienter som har vært utsatt for vold, traumer og selvmordskriser
 • Sykepleie ved organdonasjon
 • Behandlingsbegrensning og avslutning av livsforlengende behandling ved livets slutt
 • Undervisning og veiledning av pasienter og pårørende i en intensivavdeling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • analyserer og vurderer det vanligste elektromedisinske utstyrets muligheter og begrensinger sammen med veileder
 • analyserer og vurderer overvåknings-, observasjons- og behandlingsresultat og foreslår sykepleietiltak i samarbeid med veileder
 • identifiserer intensivsykepleiens rolle og funksjon i de ulike overvåknings- og intensivavdelinger

Ferdigheter:
Studenten...

 • tar ansvar for, iverksetter og evaluerer relevante tiltak i utøvelsen av helhetlig sykepleie til en intensivpasient under veiledning
 • planlegger og administrerer eget arbeid
 • tar initiativ til og reflekterer over kunnskap om smitteforebygging og anvender hygieniske prinsipper
 • gir pasient og pårørende tilpasset informasjon sammen med veileder

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kommuniserer og analyserer faglige problemstillinger og bidrar til nytenkning og innovasjon i intensivsykepleien
 • utøver intensivsykepleie med et reflektert forhold til teknologiens muligheter og begrensninger
 • reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig
 • tar ansvar for pasienten og ivaretar pårørende når pasienten er døende, og sikrer en verdig død.

Krav til forkunnskaper

INT503 og INT504 (Kliniske studier 1)

Undervisnings- og læringsformer

 • Ressursforelesninger/temadager
 • Simulering
 • Kliniske studier i generell intensivsykepleie nivå 2 (forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon)
 • Klinikksamlinger, veiledningsgrupper
 • Individuell veiledning
 • Selvstudie
 • Gruppearbeid
 • Skriftlig lærings- og evalueringsdokumentasjon.
 • Obligatorisk fremmøte til kliniske studier, angitt undervisning, simulering, klinikksamling, veiledningsgrupper, veiledningssamtaler

Emnet kan bestå av praksisstudier ved ulike seksjoner og omfatter:

 • Kirurgisk intensivavdeling
 • Medisinsk intensiv- og overvåking
 • Postoperative avdelinger

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk
Bestått /ikke bestått.

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere.

Ny klinisk periode
Ved ikke bestått vurdering, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom studenten får varsel om ikke bestått på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.