Hopp til innhald

MA414 Matematikk naturfag

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Det vert gjeve grunnleggjande innføring i matematisk analyse. Funksjonar av ein variabel: grenseverdiar og kontinuitet, derivasjon, maksimums- og minimumsproblem. Integrasjon. Eksponential-, logaritme-, potens- og trigonometriske funksjonar. Trigonometri og vektorrekning. Funksjonar av fleire variable. Enkle differensiallikningar og endeleg differensmetode.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • funksjonar av ein variabel
 • eksponential, logaritmiske, potens og trigonometriske funksjonar
 • trigonometri og vektorrekning
 • kalkulus: derivasjon og integrasjon
 • funksjonar av fleire variable
 • grenseverdiar til enkel funksjonar
 • enkle differensiallikningar
 • differansrekning (Endeleg differansmetodar) 

Ferdigheiter

 • algebraisk manipulering av likninger som inneholder potens, brøker, eksponential, logaritmisk og trigonometriske
 • bruk av differensialrekning å beregne lokale og globale maksimums- og minimumsproblem
 • bruk av integralrekning til å rekne volumer av revolusjonkunne

Generell kompetanse

 • Etter fullført emne skal studentane ha eit nødvendig grunnlag i sentrale matematiske omgrep og metodar og kunne nytte dette til å løyse praktiske problemstillingar i emna seinare i studiet.

Krav til forkunnskapar

Emnet byggjer på: R1 / (S1+S2) frå vidaregåande skule.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og rekneøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • MA414 - Matematikk naturfag - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MA414 - Matematikk naturfag - Reduksjon: 10 studiepoeng