Hopp til innhald

MACREL-KH01 Kunst og håndverk 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet er et nærstudium av det didaktiske, estetiske og kulturelle særpreget ved kunst og håndverk, og bygger på vitenskapsfaget formgiving, kunst og håndverk, forholder seg til teknologi og visuelle medier som del av faget, og til kunst og designfeltet. Emnet tar opp kunnskapsforståelse, vitenskapsteoretiske grunnlagsspørsmål, relevante metodespørsmål, og skolefagets forhold til aktuell nasjonal og internasjonal forsking. Refleksjon knyttet til teori om estetikk, kultur, og læring og til eget feltarbeid sett i forhold til faget er en viktig del av emnet.

 

Presentasjon av emnet

Følgende studietema blir vektlagt:

 • Didaktiske grunnlagsproblemer, læreplanteori og fagforståelse.
 • Kunstfaglig teori og praksis, kulturteori og estetikk.
 • Strategi og metode for skapende og utøvende arbeid.
 • Teknologi og digitale læringsarenaer i kunst og håndverk.
 • Estetisk produksjon og refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om didaktiske grunnlagsproblem og fagdidaktikk i kunst og håndverk, læreplanteori og fagets praksis.
 • har inngående kjennskap til egenarten ved billedkunst, estetiske objekt, bruksformer og arkitektur.
 • har god kjennskap til hovedretninger i samtidskunsten, og til kunstteori knyttet til uttrykksformer i samtiden og valgte nedslagsfelt i historien.
 • har inngående kjennskap til kunst som erkjennelsesform, og lærerens rolle som tilrettelegger av møtet mellom kulturstoff og skapende utøvende arbeid.
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til kunst og håndverksfaget.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets praksis, historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • kan vurdere og tilrettelegge for pedagogisk bruk av et bredt utvalg analoge og digitale verktøy for kunst og håndverk med tanke på målgruppe, bruksområde, funksjonalitet og læringsutbytte.
 • kan bruke strategi og metode for skapende og utøvende arbeid med ulike innfallsvinkler til egen estetisk produksjon.
 • kan analysere og vurdere læreprosesser innen estetisk produksjon i kunst og håndverk og samarbeide med andre i slike prosesser.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestre fagområdet sine uttrykksformer.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister i korresponderende fagmiljø og med andre, for eksempel i media.
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innen og på tvers av faglige kontekster

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det er tre samlinger på studiested Rommetveit knyttet til KH01.  Opplegget inneholder forelesninger og drøftinger, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser og arbeid med mappeelement. Faglærere og studenter samarbeider på samlinger og via læringsplattforma Canvas.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltaking på samlinger
 • Gjennomføring av studieoppgaver med godkjent nivå

Arbeidskrav blir nærmere presisert i semesterplan

Vurderingsform

Mappe. Eksamen består av tematisk forbundne skriftlige og praktiske mappeelement som vurderes som helhet.

Gradert karakter fra A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler